علمی

 

 

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه       اندیمشک                                                                                                

1- دليل نامنظم بودن گشتاور در موتورهاي چهار زمانه كدام است؟

الف- ارتعاش فلايويل

ب- يك مرحله قدرت در چهار زمان

ج- بالانس نبودن ميل لنگ

د- سوختن ياتاقان

2- به چه دليل نمي توان در كارتل موتورهاي بنزيني دوزمانه، روغن را ذخيره كرد؟

الف-در كارتل بنزين ريخته مي شود.                                                                                        

ب- كارتل موتور آب بندي نمي شود.

ج- حمل پيش تراكم در كارتل انجام مي شود.

د- ميل لنگ فضاي كارتل را اشغال مي كند.

3- مزيت موتورهاي دوزمانه نسبت به موتورهاي چهار زمانه كدام است؟

الف- داراي توان وزني كمتر و گشتاور منظم تر است.

ب- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور منظم تر است.

ج- داراي توان وزني كمتر وگشتاور نامنظم تر است.

د- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور نامنظم تر است.

4- در زمان اول در موتورهاي دوزمانه بنزيني كدام دو زمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

5- در كورس دوم در موتورهاي دوزمانه بنزيني كدام دو زمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- قدرت و تراكم

د- مكش و تراكم

6- كدام نوع موتور سيستم توربوشارژ دارد؟

الف- موتور دوزمانه كوچك

ب- موتور دوزمانه بزرگ

ج- موتور چهارزمانه

د- موتور چهارزمانه بزرگ

7- در موتور سيكلت هوندا سيستم فرمان سوپاپ به چه صورت است؟

الف- T شكل

ب- I شكل

ج- F شكل

د- L شكل

8- كدام مورد ازمعايب موتورهاي دوزمانه نيست؟

الف- عمل پيش تراكم مقداري از انرژي مفيد را تلف مي كند.

ب- عدم تخليه كامل دود از موتور

ج- سبكي وزن

د- خارج شدن مقداري از گاز در خلال عمل شستشو

9- كدام مورد از مزاياي موتور دوزمانه نيست؟

الف- يك كار مفيد در هر دور گردش ميل لنگ

ب- گشتاور توليدي زياد و كار منظم تر موتور

ج- نبودن ذخيره روغن در كارتل

د- سبكي وزن

10- نبودن دستگاه سوپاپ در موتورهاي دوزمانه موجب چه امري مي شود؟

الف- كاهش نيروهاي تلف شده براي از بين بردن اصطكاك

ب- كاهش هزينه ساخت

ج- توان وزني بالاتر نسبت به موتورهاي چهار زمانه بنزيني

د- موارد الف و ب

 

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

11- دليل استفاده از كلاهك اصطكاكي در فنر سوپاپ كدام است؟

الف- افزايش ضريب فنريت

ب- انتقال حرارت

ج- تقويت فنر

د- جلوگيري از ارتعاش

12- علت شكستن فنر سوپاپ كدام است؟

الف- افزايش تنش در فنر

ب- تنظيم نبودن لقي سوپاپ

ج- گشاد شدن گايت سوپاپ

د- دور زياد موتور

13- مهمترين علت ضعيف شدن فنر سوپاپ كدام است؟

الف- شكست فنر

ب- دير بسته شدن سوپاپ

ج- چسبندگي

د- ايجاد ارتعاش

14- در سيستم سوپاپ ايستاده يا L شكل، راندمان حجمي موتور حدود چند اتمسفر است؟

الف- 72%

ب- 75%

ج- 80%

د- 88%

15- در كدام نوع از سيستم سوپاپ، همه سوپاپ ها به طور ايستاده در يك طرف بلوكه سيلندر قرار دارند؟

الف- L  شكل

ب- I شكل

ج- F شكل

د-  T شكل

16- وجود كدام مورد در بادامك كار سوپاپ ها را بي صدا تر مي كند؟

الف- پهلوي باز كردن

ب- دايره مبنا

ج- پهلوي بسته شدن

حد باز و بسته شدن

17- براي جلوگيري از ارتعاش و موج برداشتن فنر سوپاپ كدام مورد به كار مي رود؟

الف- بشقابك بوش دار

ب- فنر با قطر پيچشي بيشتر

ج- كلاهك اصطكاكي

د- واشر لاستيكي

18- عامل چسبندگي سوپاپ ها كدام است؟

الف- تجمع رسوبات در سيت سوپاپ

ب- تجمع رسوبات بين ساق و گايت سوپاپ

ج- سفت شدن اسبك ها روي ميل اسبك

د- ضعيف شدن فنرهاي سوپاپ

19- علت تركيدن سوپاپ ها كدام است؟

الف- انقباض و انبساط گرمايي ناهمگون

ب- آب بندي نبودن سوپاپ ها

ج- زيادي فشار احتراق

ج- وارد آمدن نيروي زياد به ساق سوپاپ

20- اگر لقي سوپاپ زياد تر از اندازه مجاز باشد، باعث كدام عيب مي شود؟

الف- زمان نشست سوپاپ در سيت كاهش مي يابد.

ب- تبادل حرارتي به خوبي انجام نمي گيرد.

ج- تايمينگ سوپاپ ها به هم مي خورد.

روغنكاري به خوبي انجام نمي شود.

21- اگر موتوري با دور  كار كند حد باز شدن سوپاپ كدام گزينه است؟

الف-

ب-

ج-

د-

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

22- در سيستم سوپاپ L شكل و I شكل مقدار برخاستن سوپاپ ها به ترتيب برابر كدام گزينه است؟

الف- 8 ميليمتر- 8 ميليمتر

ب- 9 ميليمتر- 9 ميليمتر

ج- 9 ميليمتر- 8 ميليمتر

د- 8 ميليمتر- 9 ميليمتر

23- كار سوپاپ هاي سديمي در كدام گزينه بهتر آمده است؟

الف- انتقال گرما از مركز سوپاپ بر لبه هاي بشقابك

ب- بي سر و صدا كردن سوپاپ ها

ج- انتقال گرما از سر سوپاپ بر ساق سوپاپ

د- موارد ب و ج

24- معايب لرزش فنرهاي سوپاپ كدام گزينه است؟

الف- فنر مي شكند.

ب- سوپاپ بي مورد بازوبسته مي شود.

ج- قدرت موتور كم مي شود.

د- همه موارد

25- علت تشكيل اسيد سولفورو و خورده شدن سوپاپ ها كدام است؟

الف- عدم تخليه گازهاي زير پيستون و تركيب با هواي مرطوب و بخار روغن

ب- تركيب روغن و هواي مرطوب

گوگرد موجود در بنزين

د- اكسيد گوگرد در بخارآب

26- دليل افزايش تنش در فنر سوپاپ كدام است؟

الف- بالا رفتن دور موتور

ب- ايجاد ارتعاش در سرعت هاي بحراني

ج- استفاده از كلاهك اصطكاكي 

د- ايجاد ترك در سطوح فنر

27- از نظر تئوري علت افزايش ناگهاني فشار در كورس قدرت كدام است؟

الف- احتراق گاز در حجم ثابت

ب- انفجار گاز

ج- فشار تراكم

د- حرارت

28- زمانهاي موتور بترتيب كدامند؟

الف- تنفس، كار، تراكم، تخليه

ب- كار، تنفس، تراكم، تخليه

ج- كار، تراكم، تنفس، تخليه

د- تنفس، تراكم، كار، تخليه

29- فشار تراكم در انتهاي زمان تراكم در حدود چند اتمسفر است؟

الف- 18- 12

ب- 12- 4

ج- 10- 8

د- 10- 5

30- وقتي سيلندر چهارم در حال انفجار است، سيلندر دوم كدام تحول را انجام مي دهد؟

الف- تخليه

ب- تراكم

ج- كار

د- مكش

31- علل كاهش گشتاور موتور در دورهاي بالا كدام است؟

الف- افزايش راندمان حجمي

ب- افزايش راندمان حجمي و اصطكاك

ج- كاهش راندمان حجمي و افزايش اصطكاك

د- افزايش راندمان حجمي و كاهش اصطكاك

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

32- حرارت ناشي از سوختن هيدروكربن ها چند درجه سانتيگراد است؟

الف-  700 درجه

ب- 1400 درجه

ج- 800 درجه

د- 1600 درجه

33- فشار در كدام زمان از بقيه زمانها بيشتر است؟

الف- مكش

ب- تراكم

ج- تخليه

د- قدرت

34- كدام عوامل زير در اندازه فشار نهايي گاز در پايان كورس تراكم بستگي دارد؟

الف- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ب- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ج- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

د- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

35- فشار احتراق در زمان قدرت به چند اتمسفر مي رسد؟

الف- 30 اتمسفر

ب- 35 اتمسفر

ج- 40 اتمسفر

د- 45  اتمسفر

36- سوختن گاز متراكم شده در سيلندرموتور چند ثانيه طول مي كشد؟

الف- 001/0

ب- 002/0

ج- 003/0

د- 004/0

37- در طراحي تايمينگ سوپاپهاي موتور بيشترين فرصت به كدام زمان ها داده مي شود؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

38- دليل انفجار ضربه اي سوخت در موتورهاي بنزيني كدام است؟

الف- افزايش اكتان بنزين

ب- كاهش فضاي اتاق احتراق

ج- كمبود اكتان بنزين

د- نسبت تراكم

39- آوانس سوپاپ گاز و ريتارد سوپاپ دود بترتيب چند درجه است؟

الف-  7 و 9 درجه

ب-  9 و 7 درجه

ج-  45 و 50 درجه

د-  50 و 45 درجه

40- در اتاق احتراق نيمكره اي از چه سوپاپ هايي استفاده مي شود؟

الف- سوپاپ هاي كوچك

ب- سوپاپ هاي متوسط

ج- سوپاپ هاي بزرگ

د- سوپاپ هاي معمولي

 

 

مهم اين نيست که ما در کجا قرار گرفته ايم. مهم اين است که ما در چه جهتي حرکت مي کنيم.

« آلبرت انيشتين »

 

 

 

 

 


n

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مشخصات امتحان

 

 

راهنمای تصحیح

 

درس:          مولد قدرت

رشته:               مکانیک

پایه:                  سوم

تاریخ امتحان:    /  10    / 1386

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

@

 

 

21

 

 

@

 

2

 

 

@

 

22

 

 

 

@

3

 

@

 

 

23

 

 

@

 

4

 

 

@

 

24

 

 

 

@

5

 

 

@

 

25

@

 

 

 

6

 

@

 

 

26

 

@

 

 

7

 

@

 

 

27

@

 

 

 

8

 

 

@

 

28

 

 

 

@

9

 

 

@

 

29

@

 

 

 

10

 

 

 

@

30

 

@

 

 

11

 

 

 

@

31

 

 

@

 

12

@

 

 

 

32

@

 

 

 

13

 

 

 

@

33

 

 

 

@

14

 

 

 

@

34

 

 

@

 

15

@

 

 

 

35

 

 

@

 

16

 

 

 

@

36

 

 

@

 

17

 

 

@

 

37

 

 

@

 

18

 

@

 

 

38

 

 

@

 

19

@

 

 

 

39

@

 

 

 

20

 

@

 

 

40

 

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:32  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

بنام خدا

1- از نظر تئوري علت افزايش ناگهاني فشار در كورس قدرت كدام است؟

الف- احتراق گاز در حجم ثابت

ب- انفجار گاز

ج- فشار تراكم

د- حرارت

2- در سيكل احتراق سوپاپ هاي گاز و دود چند بار باز مي شوند؟

الف- 4

ب- 3

ج- 2

د- 1

3- زمانهاي موتور بترتيب كدامند؟

الف- تنفس، كار، تراكم، تخليه

ب- كار، تنفس، تراكم، تخليه

ج- كار، تراكم، تنفس، تخليه

د- تنفس، تراكم، كار، تخليه

4- فشار تراكم در انتهاي زمان تراكم در حدود چند اتمسفر است؟

الف- 18- 12

ب- 12- 4

ج- 10- 8

د- 10- 5

5- وقتي سيلندر چهارم در حال انفجار است، سيلندر دوم كدام تحول را انجام مي دهد؟

الف- تخليه

ب- تراكم

ج- كار

د- مكش

7- براي هدايت فرمان در داخل پيچ، حدود چند كيلوگرم نيرو لازم است؟

الف- 2 تا 5

ب- 3 تا 7

ج- 5 تا 10

د-  4 تا 12

8- حرارت ناشي از سوختن هيدروكربن ها چند درجه سانتيگراد است؟

الف-  700 درجه

ب- 1400 درجه

ج- 800 درجه

د- 1600 درجه

9- عمر مفيد يك خودرو در حدود چند سال و چند كيلومتر كاركرد است؟

الف- 8 سال و 140000 كيلومتر

ب- 8 سال و 150000 كيلومتر

ج- 9 سال و 180000 كيلومتر

د- 6 سال و 120000 كيلومتر

10- در سيستم جرقه زني ولتاژ باتري تا حدي بالا مي رود؟

الف- 20000 ولت

ب- 30000 ولت

ج- 50000 ولت

د- 10000 ولت

11- تعداد قطعات ثابت و متحرك اتومبيل چقدر است؟

الف- 1500- 1500

ب- 11900- 1100

ج- 120000- 1000

د- 1250000- 500

12- در هواپيما نوع موتور چيست؟

الف- توربيني

ب- ديزل

ج- اتو

د- ديزل- اتو

13- موتورهاي انفجاري با سيكل حجم ثابت و فشار ثابت بترتيب چه ناميده مي شوند؟

الف- توربيني- ديزل

ب- اتو- توربيني

ج- اتو- ديزل

د- ديزل- اتو

14- فشار در كدام زمان از بقيه زمانها بيشتر است؟

الف- مكش

ب- تراكم

ج- تخليه

د- قدرت

15- در بدنه اتومبيل ها معمولا ضخامت ورق بكار رفته در حدود چند ميليمتر است؟

الف- 4/0 تا 1 ميليمتر

ب- 8/0 تا 2/1 ميليمتر

ج- 4/0 تا 2/1 ميليمتر

د- 8/0 تا 4/1 ميليمتر

 

 

16- كدام عوامل زير در اندازه فشار نهايي گاز در پايان كورس تراكم بستگي دارد؟

الف- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ب- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ج- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

د- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

17- فشار احتراق در زمان قدرت به چند اتمسفر مي رسد؟

الف- 30 اتمسفر

ب- 35 اتمسفر

ج- 40 اتمسفر

د- 45  اتمسفر

18- در بدنه اتومبيل به طور متوسط چند متر مربع فولاد بكار مي رود؟

الف- 40 متر مربع

ب- 80 متر مربع

ج- 120 متر مربع

د- 70 متر مربع

19-  اگر قطر پيستون 2/0 متر و فشار 20 نيوتن بر متر مربع باشد، مقدار نيرو و گشتاور را كه بترتيب تحمل مي كند كدام است؟

الف- 6/0 نيوتن- 06/0 نيوتن متر

ب- 06/0 نيوتن- 12/0 نيوتن متر

ج- 12/0 نيوتن- 06/0 نيوتن متر

د- 12/0 نيوتن- 12/0 نيوتن متر

20- سوختن گاز متراكم شده در سيلندرموتور چند ثانيه طول مي كشد؟

الف- 001/0

ب- 002/0

ج- 003/0

د- 004/0

21- هنگام گرم شدن موتور، سوپاپ ترموستاتيكي كنترل مانيفولد چه كار مي كند؟

الف- بستن خروجي دود

ب- بستن خروجي گاز

ج- تعويض خروجي دود

د- تعويض خروجي گاز

22- در طراحي تايمينگ سوپاپهاي موتور بيشترين فرصت به كدام زمان ها داده مي شود؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

23- دليل انفجار ضربه اي سوخت در موتورهاي بنزيني كدام است؟

الف- افزايش اكتان بنزين

ب- كاهش فضاي اتاق احتراق

ج- كمبود اكتان بنزين

د- نسبت تراكم

24- در موتور هاي چهارسيلندر خوابيده ترتيب احتراق معمول كدام است؟

الف-   2- 3-4-1

ب-  2-4-3-1

ج-   3-4-2-1

د-    4-2-3-1

25- مقدار co در بحراني ترين مواقع خام سوزي دور آرام چقدر است؟

الف- كمتر از 4%

ب- بيشتر از 4%

ج- كمتر از 2%

د-  بيشتر از 7%

26- آوانس سوپاپ گاز و ريتارد سوپاپ دود بترتيب چند درجه است؟

الف-  7 و 9 درجه

ب-  9 و 7 درجه

ج-  45 و 50 درجه

د-  50 و 45 درجه

27- ترتيب احتراق در موتور هاي شش سيلندر v شكل كدام است؟

الف- 124536

ب- 142536

ج- 154236

د- 132546

28- دليل انتخاب ترتيب احتراق چيست؟

الف- واير چيني شمع ها

ب- فيلر گذاري سوپاپ ها

ج- متعادل كردن ميل لنگ

د- همه موارد

 

29- در اتاق احتراق نيمكره اي از چه سوپاپ هايي استفاده مي شود؟

الف- سوپاپ هاي كوچك

ب- سوپاپ هاي متوسط

ج- سوپاپ هاي بزرگ

د- سوپاپ هاي معمولي

30- اگر انرژي توليدي، 5/0 انرژي مصرفي باشد، راندمان حرارتي برابر با .......... است.

الف- 25%

ب- 50%

ج- 70%

د- فرقي نمي كند.

31- مجموع زمان تخليه دود و مكش سوخت چند درجه از گردش ميل لنگ است؟

الف- 232 درجه

ب- 239 درجه

ج- 471 درجه

د- 16 درجه

32- ترتيب احتراق در موتور هاي هشت سيلندر v شكل كه سيلندر هاي چپ اعداد فرد و سيلندرهاي راست اعداد زوج اند كدام است؟

الف- 12784563

ب- 15426378

ج- 18726543

د- الف و ج

33- كدام گزينه از مزاياي اتاق احتراق جانبي مي باشد؟

الف- چرخش بهتر گاز

ب- جلوگيري از خودسوزي

ج- تنفس بهتر موتور

د- الف و ج

34- كدام گزينه از مزاياي اتاق احتراق گوه اي شكل است؟

الف- كاهش سرعت شعله

ب- تنفس بهتر موتور

ج- پيشروي بهتر شعله

ج- هيچكدام

35- دليل انتخاب ترتيب احتراق در موتور كدام است؟

الف- ايجاد حركت دوراني

ب- توليد گشتاور

ج- متعادل كردن ميل لنگ

د- واير چيني شمع ها

36- چرا بشقابک سوپاپ گاز بزرگتر از سوپاپ دود است؟

الف- برای هدایت سریع دود        

ب- برای ایجاد راندمان حجمی بهتر        

ج- برای بهبود هدایت گرمایی سوپاپ      

د- همه موارد

37- علت بالا رفتن فشار احتراق بطور ناگهانی در سیلندر چیست؟

الف- گیر کردن و باز نشدن سوپاپ بطور ناگهانی                                   

ب- احتراق گاز در فشار ثابت

ج- احتراق گاز در دمای ثابت                                                       

د- احتراق گاز در حجم ثابت

38- تایمینگ سوپاپ های موتور با کدام منظور طراحی می شود؟

الف- بهبود آوانس جرقه              

ب- بهبود راندمان حجمی             

ج- تخلیه دود                     

د- مکش هوا

39- اساس کار موتور احتراقی بر تبدیل انرژی......................... به انرژی...................... استوار است.

الف- الکتریکی- شیمیایی         

ب- شیمیایی- الکتریکی         

ج- مکانیکی- شیمیایی              

د- شیمایی- مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليد سوالات امتحان مولد قدرت فصل 1 و2

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

@

 

 

 

21

 

 

@

 

2

 

 

 

@

22

 

 

@

 

3

 

 

 

@

23

 

 

@

 

4

@

 

 

 

24

 

 

@

 

5

 

@

 

 

25

@

 

 

 

6

 

 

@

 

26

@

 

 

 

7

 

 

@

 

27

@

 

 

 

8

@

 

 

 

28

 

@

 

 

9

@

 

 

 

29

 

 

 

@

10

 

@

 

 

30

 

 

@

 

11

 

@

 

 

31

 

@

 

 

12

@

 

 

 

32

 

 

@

 

13

@

 

 

 

33

 

 

 

@

14

 

 

@

 

34

 

 

 

@

15

 

 

 

@

35

 

 

@

 

16

 

 

@

 

36

 

 

@

 

17

 

 

@

 

37

 

@

 

 

18

 

 

@

 

38

 

 

 

@

19

@

 

 

 

39

 

@

 

 

20

@

 

 

 

40

 

 

 

@

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:30  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

به نام او كه بلند است نام او

 

1- دليل نا منظم بودن گشتاور اصطكاكي در موتورهاي چهار زمانه چيست؟

الف- ارتعاش فلايويل

ب- يك كورس قدرت در چهار زمان

ج- بالانس نبودن ميل لنگ

د- سوختن ياتاقان

2- به چه دليل نمي توان در كارتل موتورهاي دوزمانه روغن را ذخيره كرد؟

الف- در كارتل بنزين ريخته مي شود

ب- كارتل موتور آب بندي نمي شود

ج- عمل پيش تراكم در كارتل انجام مي گيرد

د- ميل لنگ فضاي كارتل را اشغال مي كند

3- مزيت موتورهاي دوزمانه در مقايسه با موتورهاي چهار زمانه چيست؟

الف- داراي توان وزني كمتر و گشتاور منظم تر

ب- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور منظم تر

ج- داراي توان وزني كمتر و گشتاور نا منظم تر

د- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور نامنظم تر

4- در زمان اول در موتور هاي دوزمانه، كدام دو زمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

5- در كورس دوم در موتورهاي دوزمانه كدام دوزمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- قدرت و تراكم

د- مكش و تراكم

6- كدام نوع موتور سيستم توربو شارژ دارد؟

الف- موتور دوزمانه كوچك

ب- موتور دوزمانه بزرگ

ج- موتور چهارزمانه

د- موتور چهارزمانه بزرگ

7- در موتور سيكلت هوندا سيستم فرمان سوپاپ به چه صورتي است؟

الف- T شكل

ب- I شكل

ج-  F شكل

د- L شكل

8- كدام مورد از معايب موتورهاي دوزمانه نيست؟

الف- عمل پيش تراكم مقداري از انرژي مفيد را تلف مي كند.

ب- عدم تخليه كامل دود از موتور

ج- سبكي وزن

د- خارج شدن مقداري از گاز در خلال عمل شستشو

9- كدام مورد از مزاياي موتورهاي دوزمانه نيست؟

الف- يك كار مفيد در هر دور گردش ميل لنگ

ب- گشتاور توليدي زياد و كار منظم تر

ج- نبودن ذخيره روغن در كارتل

 د- سبكي وزن

10- نبودن دستگاه سوپاپ در موتورهاي دوزمانه موجب چه امري مي شود؟

الف- كاهش نيروي تلف شده براي از بين بردن اصطكاك

ب- كاهش هزينه ي ساخت

ج- توان وزني بالاتر نسبت به موتور چهار زمانه بنزيني مشابه

د- موارد الف و ب صحيح است

11- دليل نامنظم بودن گشتاور در موتور هاي چهار زمانه كدام است؟

الف- ايجاد يك كورس كار مفيد در طول چهار زمان اصلي موتور

ب- ارتعاش فلايويل

ج- بزرگ بودن ميل لنگ

د- كاهش توان وزني موتور

 

 

12- روكش كردن و پوشش پيستون به كدام منظور ايجاد مي شود؟

الف- افزايش ضريب انتقال حرارت

ب- افزايش عمر پيستون

ج- جلوگيري از انبساط

محافظت در برابر سايش

13- رينگ كمپرسي كه در قسمت داخل داراي شيار باشد، در كدام شيار پيستون نصب مي شود؟

الف- شيار اول

ب- شيار دوم

ج- شيار سوم

د- شيار چهارم

14- ميزان بيضي شكل بودن پيستون « اختلاف اندازه قطرها » چند ميليمتر است؟

الف- 5/2

ب- 5/1

ج- 25/0

د- 15/0

15- فاصله دهانه رينگ وقتي در داخل سيلندر قرار مي گيرد چه مقدار است؟

الف- 007/0 اينچ

ب- 007/0 ميليمتر

ج- 018/0 اينچ

د- 018/0 ميليمتر

16- ويژگي شيار افقي پيستون چيست؟

الف- باعث نفوذ روغن به ديواره سيلندر مي شود.

ب- جلوگيري از انتقال گرما از قسمت بالاي پيستون به بدنه ي آن

ج- دادن خاصيت ارتجاعي به پيستون

د- هدايت روغن اضافه ديواره ي سيلندر به كارتل

17- تيغه محافظ اينوار به چه منظور در پيستون ها به كار مي رود؟

الف- ايجاد حالت ارتجاعي

ب- انتقال حرارت به ديواره ي سيلندر

ج- حفاظت در برابر ضربه هاي وارد بر سر پيستون

د- جلوگيري از انبساط پيستون

18- طرف فشار زياد پيستون و سيلندر از ديد جلوي موتور كدام است؟

الف- جلو

ب- چپ

ج- عقب

د- راست

19- بهترين نوع اتصال بين پيستون، شاتون و گژن پين كدام است؟

الف- شناور

ب- گژن پين در پيستون ثابت

ج- گژن پين در شاتون ثابت

د-  اتصال با پيچ در شاتون

20- قشر محافظ پيستون آن را در برابر كدام پديده محافظت مي كند؟

الف- اكسيد شدن

ب- سايش

ج- گرماي ناشي از احتراق

د- فشار حاصل از احتراق

21- قطر پيستون در كدام ناحيه كمتر است؟

الف- در جهت محور گژن پين

ب- در جهت محور عمود بر گژن پين

ج- در روي محور 45 درجه اي

د- در روي محور 60 درجه اي

22- آلياژ آلومينيوم – سيليسيم در ساختمان پيستون كدام خواص را دارا مي باشد؟

الف- حركت راحت تر در داخل سيلندر

ب- انبساط كمتر

ج- انتقال حرارت بهتر

د- عمر بيشتر و مقرون به صرفه بودن

23- كدام مورد از مزاياي روكش پيستون نمي باشد؟

الف- از سايش زياد سيلندر و پيستون جلو گيري مي كند.

ب- از چسبيدن پيستون به سيلندر جلوگيري مي كند.

ج- در حرارتهاي خيلي زياد از گيرپاژ كردن موتور جلوگيري مي كند.

د- در برابر خود سوزي مقومت پيستون را بالا مي برد.

 

 

24- سطوح خارجي گژن پين را به چه روشي سخت مي كنند؟

الف- به سازي فولاد

ب- آبكاري با فولاد

ج- سمانتاسيون

د- فورج كردن فولاد

25- انحراف محورهاي گژن پين و پيستون براي چه منظور طراحي شده است؟

الف- تماس زياد پيستون با سيلندر در كورس تراكم

ب- تماس زياد پيستون با سيلندر در كورس قدرت

ج- لقي داشتن پيستون و سيلندر

د- كمتر ضربه زدن پيستون به ديواره ي سيلندر

26- وظيفه ي وزنه هاي تعادل براي دوران بدون لرزش ميل لنگ كدام است؟

الف- ايجاد گشتاور برابر با نيروي وارد از طرف شاتون

ب- يكنواخت نمودن حركت پيچشي

ج- توليد نيروي گريز از مركز معادل به نيروي وارد از طرف شاتون

د- حذف ارتعاشات ميل لنگ موقع افزايش سرعت

27- لقي ياتاتاقان موتور چند هزارم ميليمتر است؟

الف- 50 تا 100

ب- 12 تا 76

ج- 5 تا 36

د- 1 تا 7

28- ارتعاش گير ميل لنگ در چه قسمتي سوار مي شود؟

الف- جلو

ب- روي دهانه ي لنگ

ج- عقب

د- ياتاقان وسط

29- كدام نوع روغن براي موتورهاي بنزيني پر كار مناسب است؟

الف- MM

ب-  ML

ج- ME

د- MS

30- كار پولي نوسان گير موتور كدام است؟

الف- كاهش نوسانات فلايويل

ب- كاهش ارتعاشات پيچشي ميل لنگ

ج- يكنواخت كردن حركت پيستون

د- كاهش لرزش بدنه ي موتور

31- جنس ياتاقان هاي مس و سرب كدام است؟

الف- 25% مس، 60% سرب و 15% فلزات ديگر

ب- 10% مس، 80% سرب، 10% فلزات ديگر

ج- 60% مس، 25% سرب و 15% فلزات ديگر

د- 5% مس، 80% سرب، 5% فلزات ديگر

 32- كدام نوع روغن براي موتورهاي سواري استفاده نمي شود؟

الف- MM

ب- MS

ج- ML

د- ME

33- كدام نوع روغن براي موتورهايي كه پي در پي روشن و خاموش مي شوند مناسب است؟

الف- MM

ب- MS

ج- ML

د- ME

34- كاملترين مدار كه در فيلتر روغن استفاده مي شود كدام است؟

الف- فرعي

ب- موازي

ج- سري

د- فرعي- موازي

35-در صورت عدم تهويه ي كارتل چه اتفاقي رخ مي دهد؟

الف- كربن و ذرات شناور روغن را آلوده مي كنند.

ب- فشار در محفظه كارتل بالا مي رود.

ج- سوپاپ فشار بدرستي عمل نمي كند.

د- مصرف سوخت بالا مي رود.

 

 

36- فيلتر سطحي چه نوع فيلتري است؟

الف- فيلترهاي موازي

ب- فيلترهاي سري

ج- فيلترهاي پارچه اي

د- فيلترهاي كاغذي

37- وظيفه سوپاپ فشار در مدار روغنكاري چيست؟

الف- قطع روغن

ب- باز كردن مسير روغن به كارتل

ج- تصفيه روغن

د- الف و ب

38- مهمترين علت آلوده شدن روغن موتور چيست؟

فيلترهاي سري

ب- فيلترهاي كاغذي

ج- استاندارد نبودن فيلتر ها

د- احتراق ناقص

39- بيشترين علت آلوده شدن روغن موتور كدام  است؟

الف- اكتان پايين سوخت

ب- كثيف بودن فيلتر روغن

ج- احتراق ناقص سوخت

د- نفوذ سوخت به كارتل

40- براي كاهش احتراق زود رس و خود سوزي كدام عامل تاثير دارد؟

الف- غني كردن سوخت مصرفي

ب- كاهش توان وزني موتور

ج- كاهش توان حجمي موتور

د- استفاده از بنزين با اكتان بالا

 

 

 

 

 

 

 

وقتت را تلف ماتم گرفتن براي اشتباهات گذشته نكن. از آنها درس بگير و بگذر.

 

اچ جكسون براون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


كليد سوالات امتحان مولد قدرت فصل 4 و5 و 6

 

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

@

 

 

21

@

 

 

 

2

 

 

@

 

22

 

@

 

 

3

 

@

 

 

23

 

 

 

@

4

 

 

@

 

24

 

 

@

 

5

 

 

@

 

25

 

 

 

@

6

 

@

 

 

26

 

 

@

 

7

 

@

 

 

27

 

@

 

 

8

 

 

@

 

28

@

 

 

 

9

 

 

@

 

29

 

 

 

@

10

 

 

 

@

30

 

@

 

 

11

@

 

 

 

31

 

 

@

 

12

 

 

 

@

32

 

 

@

 

13

@

 

 

 

33

 

@

 

 

14

 

 

 

@

34

 

 

@

 

15

@

 

 

 

35

@

 

 

 

16

 

@

 

 

36

 

 

 

@

17

 

 

 

@

37

 

@

 

 

18

 

@

 

 

38

 

 

 

@

19

@

 

 

 

39

 

 

@

 

20

 

@

 

 

40

 

 

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:29  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

ردیف

سوالات

بارم

1

 

هر یک از مفاهیم و اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف) T.D.C                                 ب) حجم مفید سیلندر                         ج) ترتیب احتراق                             د) راندمان حجمي

2

2

جاهای خالی را پر نمائید .

الف)................وسیله ای است که در موارد لزوم سوپاپ رامی بندد.

ب) به فاصله بین نقطه مرگ بالا و پایین که پیستون حرکت رفت و برگشتی دارد ............................ گفته می شود .

ج) سوپاپ دود 50 درجه قبل از ................................ باز و سوپاپ دود 45 درجه بعد از ............................ بسته می شود .

د) لقی لازم بین سوپاپ و تایپت بین …… تا ….. میلی متر است .

ه) در سوپاپ های سدیمی از نمک سدیم استفاده شده که در ..............درجه ذوب شده و در موتورهای ................استفاده می شود.

2

3

بهترین پاسخ را انتخاب نمایید .

الف) مقدار فشار گاز درون سیلندر در پایان زمان تراکم به .............تا........... آتمسفر می رسد .

1)6 -10                                            2) 8-16                                      3) 12-18                                      4) 8- 18

ب)علت بالا رفتن فشار به طور ناگهانی احتراق گاز در .............................. است .

1) فشار ثابت                                    2) دمای ثابت                                3) حجم ثابت                                  4) کورس ثابت

ج) در یک موتور 4 سیلندر خوابیده اگر سیلندر دوم در حالت تراکم باشد ، سیلندر سوم در چه حالتی است؟

1) مکش                                         2) تراکم                                       3) قدرت                                          4) تخلیه

د) در کدام نوع سیستم فرمان سوپاپ می توان از دو میل بادامک استفاده نمود؟

1) TوL شکل                               2) LوFشکل                                  3)  FوI شکل                                   4)T وIشکل

1

4

از عبارات زیر کدام مورد صحیح و کدام مورد غلط می باشد .

الف ) زاویه قیچی سوپاپ ها 9 درجه می باشد .

ب) در سیستم سوپاپ F شکل سوپاپ گاز به صورت معلق و سو پاپ دود به صورت ایستاده می باشد .

ج)در موتور ی که سوپاپ های آن چسبندگی دارد ،قدرت موتور افت پیدا می کند .

75/0

5

گازهای حاصل از احتراق بنزین را با واکنش مربوطه بنویسید .

5/1

6

دلایل انفجار ضربه ای را بنویسید .

5/1

7

خواص واشر سر سیلندر را نام ببرید .

5/1

8

مزیت سوپاپ های به زاویه نشست 30 و 45 درجه را بیان کنید .

5/1

9

نسبت حرکت میل لنگ به میل سوپاپ چگونه است ؟ توضیح دهید

1

10

برای جلوگیری از ارتعاش و موج برداشتن فنر سوپاپ از چه روش هایی استفاده می شود ؟

2

11

اگر لقی سوپاپ کمتر از حد مجاز باشد ، چه عیبی را بوجود می آورد؟

1

12

دلایل پیچیدگی سیت سوپاپ را بیان کنید .

1

13

سوپاپ چرخشی چیست؟ و به چند نوع می باشد ؟ نام ببرید .

25/1

14

سوپاپ سديمي چيست؟ و روش كار آن را توضيح دهيد؟

2

 

                                                                     ((موفق باشید))                                        جمع نمرات

20

بنام يگانه هستي بخش

 

مهم اين نيست که ما در کجا قرار گرفته ايم. مهم اين است که ما در چه جهتي حرکت مي کنيم.          « آلبرت انيشتين »

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:28  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

 نمونه سوالات مکانیک خودرو                 آموزشگاه رخشا                  مربی: مرتضی عطایی نژاد  

 

1-یک کیلو گرم متر برابر است با ؟ 2/7فوت پوند است.

 

2-برای مشخص نمودن نوع دنده پیچ از کدام ابزارهای زیر استفاده می شود؟ گام سنج

 

3-گام دنده در پیچهای میلیمتری عبارتست از ....؟ فاصله سر یک دنده تا سر دنده دیگر

 

4-چپ و راست بودن دندانهای تیغه اره بمنطور ؟ سهولت حرکت و جلوگیری از اصطحکاک میباشد.

 

5-واحد فشار کمپرس در سیستم متریک چیست؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع kg/cm2

 

6-فرنگی پیچ یکی از اتصالات........در صنایع فلزی ورقکاری می باشد.؟ ورق ها

 

7-حرکت الکترون در یک هادی راچه مینامند؟جریان الکتریسیته

 

8-تعداد صفحات مثبت و منفی در باطری 12ولت 11 پلیت چند عدد می باشد؟ 66

 

9-در مقاومت متغیر NTC با افزایش دما مقدار جریان مقاومت چه تغیری  میکند ؟ کم میشود

 

10-اگر یک مدار سری یک مصرف کننده قطع شود چه اتفاقی می افتد؟ کلیه مدار خاموش میشود.

 

11-برق چراغ جلو از کجا گرفته می شود؟ مستقیم میگیرد

 

12-با افزایش مقاومت جریان چه تغیری می کند؟زیاد میشود

 

13-جهت استفاده از باطری کمکی بایستی باطریها به چه روشی بسته شوند؟موازی

 

14-دلیل خال زدن مرتب پلاتین؟ لقی میل دلکو و خرابی خازن

15-هنگام رقیق کردن اسید سولفوریک غلیظ : اسید سولفوریک باید در ظرف پراز آب ریخته و ضمنا باید آب را دائم بهم بزنیم.

 

16-علت لرزش اتومبیل هنگام حرکت و رها کردن پدال کلاچ معیوب بودن ؟ فنر های توپی صفحه کلاچ

 

17-کدام یک از قطعات زیر نقش هماهنگ کننده (سنکرون)بین دو دنده رابرعهده دارد؟دنده برنجی

 

18-در صورتیکه صفحه کلاچ خورده شود خلاصی پدال کلاچ چه تغیری می کند؟کم میشود

 

19-سیلندر چرخ در ترمز کفشکی سیمپلکس چگونه است ؟ دو سیلندر یکطرفه

 

20-اگر ترمز چرخ های عقب دارای دو سیلندر یک طرفه در بالا و پایین باشد نوع ترمز؟دو بلکس می باشد

 

21-دلیل کوچکتر ساختن بشقاب یا قسمت قارچی شکل سوپاپ دود چیست؟کمتر گرم شدن سوپاپ

 

22-اگر پروانه واتر پمپ موتور پشت رو بسته شود؟جهت عبور هوا بر عکس میگردد

 

23-فشنگی روغن در سیستم روغنکاری اتومبیل تابعی است از متغییر : فشار روغن

 

24 -سوپاپ PCVدر کجا و برای چه کاری تعبیه شده است ؟ سوپاپ یکطرفه خروج بخاری روغن کع روی درب سوپاپ و در سر راه خروجی تهویه کارتل قرار دارد.

 

25-آوانس سوپاپ دود را بخاطر : افزایش زمان تخلیه در نظر گرفته اند.

 

26-اگر تسمه پروانه خیلی سفت شده باشد باعث می شود ؟ بلبرینگ دینام واتر پمپ خراب میشود

 

27-وظیفه ونتوری کاربراتور؟ سرعت دادن به هوا و کاستن از فشار ونتوری میباشد

 

28-غلیظ بودن سوخت ؟ دود سیاه می دهد.

 

29-سنسور ATS همان.......................میباشد؟ سنسور دمای هوای ورودی.

 

30-قطع کردن مدار پمپ و سایر عملکرد ها در تصادفات شدید یا در زمان واژگونی اتومبیل وظیفه کدامیک از قطعات ذیل است؟سوئیچ ثقلی (اینرسی)

 

31-کارگاه باید از ............مناسب برخوردارباشد و درجه حرارت آن ......نگهداشته شود؟ تهویه :متعادل

 

32-این تعریف وظیفه کدام قطعه می باشد(مسیر باز یافت بنزین را از مخزن کنیستر به قسمت مانیفولد هوای ورودی بازوبسته میکند؟شیر برقی کنیستر

 

33-کدامیک از قطعات زیر در کلاچهای هیدرولیک وجود ندارد؟سیاره ای 

 

34- کدامیک از قطعات زیراز اجزای کلاچ هیدرولیک میباشد؟استاتور

 

35-کلاچ یکطرفه در کدام قطعه از تورک کنور توروجود دارد؟استاتور

 

36-اجزای تشکیل دهنده مبدل گشتاور کدامند؟

 

37-وظیفه دنده هرز گردها در هوزینگ؟مساوی کردن دور در دو چرخ است

 

38-دفرانسیل هپیوئیدی؟محور پنیون پایین تر از محئر کرانویل قرار دارد.

 

39-در کدامیک از انواع انتقال قدرتهای زیر نیاز به میل گاردان نمی باشد؟چرخ های محرک جلو ، نیروی محرک موتور در جلو

 

40-کدام قسمت دستگاه فرمان سوپاپ موتور (دستگاه سوپاپ )وظیفه بستن سوپاپ را دارد؟فنر سوپاپ

 

41-وظیفه سوپاپ لغزان ترموستات چیست؟ خروج بخارات آب قبل از باز شدن ترموستات

 

42-اگر سوپاپ موتوری 240درجه باز بوده و 45 درجه ریتارد داشته باشد و سوپاپ دود 245درجه باز  و 40 درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ های چند درجه است؟40 درجه

 

43-روغن سوخته چه نوع روغنی است؟روغنی است که مواد شیمیایی خود را از دست داده

 

44-در حالت روغن سوزی و سیاه کردن روغن موتور بیشتر و کاهش فشار کمتر است؟ دو پهنی سیلندر

 

45-مزایای سیستم میل سوپاپ رو چیست؟ انبساط و فرسایش دستگاه سوپاپ کمتر است

 

46-کدامیک تر عوامل زیر باعث بهم خوردن دیاگرام عملی سوپاپ می شود ؟سائیدگی نوک بادامک

 

47-جهت کم کردن خلاصی طول جعیه فرمان چه عملیاتی باید صورت گیرد؟واشر های زیر غلاف میل فرمان را اضافه نمود

 

48-زاویه تمایل جانبی چرخهای جلو نسبت به خط قائم چه نامیده میشود؟زاویه کمبر CAMBER

 

49-مراقبت های اولیه از بیمار بیهوش تا رسیدن به بیمارستان عبارت از ؟ لیاسهای تنگ بیمار را شل کنید و کلید موارد فوق را انجام دهید.

 

                                    فصل دوم

 

1-از سمبه نشان در چه مواردی استفاده میشود؟ برای نشانه گذاری بر روی فلزات

 

2-درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت است ؟ 40

 

3-مکانیزم مقابل کدام یک از اعمال زیر را نشان می دهد؟ (تماس سطحی ،سیلان ،آلیاژ شدن ) چوشکاری

 

4-در ماده 41 وظیفه شورای عالی کار چیست ؟

 

5- ساییدگی وشل شدن زنجیر جلو موتور؟ ایجاد سرو صدا می نماید و احتمال به هم خوردن تایم موتور می باشد.

 

6- وظیفه خازن در مدار جرقه چیست؟ تامیین افت ولتاژ مدار ثانویه

 

7- پلاتین در مدار چه عملی را انجام می دهد؟قطع و وصل مدار اولیه کویل

 

8-کدام مورد جز خواص واشر سر سیلندر نمی باشد؟سبک بودن وقابلیت استفاده مجدد

 

9-دلیل استفاده از آلیاژ اینوار در پیستون های آلومنیومی کدام است ؟ کنترل انبساط پیستون

 

10-کدام مورد از مزایای پوشش شیمیایی سطح پیستون محسوب نمی شود ؟جلو گیری از گریپاژ کردن پیستون در هنگام بالا رفتن بیش از حد حرارت موتو

ر

11-میزان فشردکی هوا و سوخت در کورس تراکم با جه پارامتری بیان می شود؟ نسبت تراکم

 

12-دلایل اصلاح کار سوپاپ ها (تایمینگ سوپاپ ها )چیست؟استفاده از اینرسی گاز در شارژ بهتر سیلندر

 

13-مهم ترین علت فیلر گیری چه می تواند باشد؟تنظیم دقیق تر تایم موتور

 

14-پس از هر بار گاز دادن ناگهانی و رها کردن پدال گاز،خروج دود آبی رنگ از اگزوز نشانه؟ روغن سوزس موتور در اثر نشتی گیت ها می باشد.

 

15-اصطکاک غلظتی چیست و در کجا از این خاصیت اسفاده می شود؟مقاومت برشی که در بین لایه های روغن وجود دارد و در روغن کاری قطعاتی که در معرض حرارت می باشند.

 16-در کدام نوع از اندازه گیری لقی یاتاقان ها از خط کش مخصوص (شابلون رنگ ) استفاده می شود؟ روش پلاستیکی گیج

17-فشار منفی در سیستم اگزوز چیست و چه اثری در کار کرد موتور دارد؟فشاری است مخالف گازهای خروحی و باعث افزایش مصرف و کاهش قدرت موتور میشود

 

18-در کاربراتور ونتوری متغیر عامل بالا رفتن پیستون چیست؟اختلاف فشار بالا و پایین دیافراگم لاستیکی

 

19-جریان هوای ورودی به موتور در حالت دور آرام توسط .......کنترل می شود؟موتور مرحله ای

 

20-کدام مورد از وظایف شیر کنترل هوای دورآرام (استپر موتور )نم باشد؟فرستادن سیگنال دور آرام به واحد کنترل الکترونیکی جهت کنترل دور آرام

 

21-ولتاژ خود القا در کدام یک از سیم پیچهای کوئل القا می گردد؟ در هسته کوئل بوجود می آید

 

22-در دلکو،زاویه داول(زاویه مکث )مربوط به چیست؟زاویه بسته بودن و باز بودن دهانه پلاتین ها است

 

23-در کلاچهای اصطکاکی با فنر خورشیدی وظیفه شاخه کلاچ را کدامیک از قطعات زیر انجام می دهد؟آسیابک

 

24-وظیفه دنده های هرزگرد در دفرانسسیل چه می باشد؟تنظیم دور چرخهای در سرپیچهای می باشد

 

25-بعد از کف تراشی سر سیلندر بهتر است....؟از دو واشر اسفاده کنیم

 

26-سه قسمت اصلی تورک کنورتور را مشخص کنید؟ پمپ-توربین-استاتور

 

27-هنگام رها نمدن پدال بعد از عمل ترمز گرفتن در اتومبیل های مجهز به بوستر ترمز اگز هر چهار چرخ در حالت ترمز بماند عیب از کدام قطعه می باشد؟ خرابی سوپاپ تنفس بوستر ترمز

 

28-چرا سیستم ترمز چرخهای جلو از چرخهای عقب ؛قوی تر از طراحی می شود؟ زیرا چرخهای جلو در هنگام ترمز تحت بار بیشتری قرار می گیرند.

 

29-در یک موتور بوش تر .....؟آب مستقیما با جدار بوش تماس دارد/

 

30-در جعبه دنده کشویی شرط درگیرشدن دو دنده در حالت حرکت ، برابری کدام مورد آنهاست؟تعداد دندانه ها

 

31-کدام مورد از وظایف دنده برنجی در گیربکس های سنکرونیزه نسیت؟محدود کردن خار موشکی برای جلوگیری تز خارج شدن آن

 

32-کدام مورد از مزایای دنده های مورب نیست؟ درگیری تدریجی با یکدیگر

 

33-وظیفه چهار شاخه گاردن (قفل گاردن)عبارتست از؟تغییر زاویه و گرفتن ارتعاشات

 

فصل سوم

1-فیلتر 02/0 اینچ برابر است با: 50/0 میلیمتر

 

2- برای روغن کاری ضمن قلاویز کردن؟ از آب و صابون استفاده کنید.

 

3- در پیچهای اینچی گام پیج برابر است با؟ تعداد دنده در یک اینچ

 

4- فرنگی پیچ یکی از اتصالات ..............در صنایع فلزی و ورقکاری می باشد؟ورق ها

 

5-تعداد صفحات مثبت و منفی در باطری 12 ولت 11 پلیت چند عدد می باشد؟66

 

6-واحد مقاومت الکتریکی چیست؟اهم

 

7-با افزایش مقاومت جریان چه تغییری می کند؟ زیاد می شود

 

8-برق چراغهای جلو از کجا گرفته می شود؟ مستقیم می گیرند

 

9-اگر در یک مدار سری یک مصرف کننده قطع شود چه اتفاقی می افتد؟ کلید مدار خاموش می شود

 

10-هنگام تنظیم دلکو در موتور خاموش (استاتیک)بوسیله لامپ؟دو سر سیم لامپ را به یکی به بدنه و دیگری به

منفی کوئل متصل می کنیم.

11-در صورت نیم سوز بودن خازن دلکو؟جرقه در دهانه پلاتین قوی تر است

.

12-کدام گزینه از آثار لغزش صفحه کلاچ است؟کاهش شتاب گیری خودرو و نیروی کششی خودرو

 

13-وظیفه سیستم سنکونیزاسیون در جعبه دنده چیست؟یکنواخت کردن دور چرخ دنده با محور اصلی

 

14-هنگام ترمز گرفتن در حال حرکت اتومبیل به سمت راست کشیده می شود؟لنت ها چرخ ها گلاژ نیست و سمت راست زودتر ترمز می شود.

 

15-حداکثر لقی فلکه فرمان جقدر است؟ 30 میلیمتر

 

16-خلاصی افقی میل سوپاپ را چگونه آزمایش می کنند؟با فیلر و ساعت اندازه گیری با پایه مغناطیسی

 

17-چنانچه فاصله انگشتی و ساقه سوپاپ کمتر از مقدار توصیه شه باشد(در سر سیلندر چدنی) ؟ مقدار باز شدن سوپاپها افزایش و سوپاپها در دور باز می مانند.

 

18-هنگام اندازه گیری کمپرس سیلندر ها موتور،مقدار کمپرس خوانده شده دو سیلندر مجاور هم کمتر از مقدار اصلی باشد پس ؟سوختگی واشر سر سیلندر و عیوب در آن

 

19-در یک کاربراتور ونتوری ثابت در دهانه ای ، دریچه گازی دهانه دوم به چه وسیله ای باز می شود ودر چه دوری از دورموتور؟در دورهای متوسط بوسیله اهرم گاز.

 

20-چراغ عیب یابی یک اتومبیل با موتور انژکتوری روشن می ماند عیب از کجا می تواند باشد؟سنسور فشار هوای ورودی (MAP)

21-قطع کردن مدار پمپ بنزین و سایر عملگرها در تصادفات شدید یا زمان واژگونی اتومبیل وظیفه کدامیک از قطعات ذیل است؟سوئیچ ثقلی (اینرسی)

 

22- تنطیم دور موتور در خودرو های انژکتوری وظیفه کدام قطعه می باشد؟ استپرموتور

 

23-کدام یک از قطعات زیر اجزای تورک کنوتور نمی باشد؟خورشیدی

 

24-کلاچ یکطرفه در کدام قطعه از تورک کنورتور وجود دارد؟ استاتور

 

25-توربین میتواند تا حدودی افزاینده .......باشد؟گشتاور

 

26-عامل افزایش گشتاور دیفرانسیل کدام است؟پینون و کرانویل

 

27-کدام چرخ دنده در سر پیچ ها از چپ شدن اتومبیل جلوگیری می کند؟دنده هرزه گرد

 

28-سوپاپ اطمینان روغن (بای پاس)کجا قرار دارد و چه وظیفه ای دارد؟در اویل پمپ-تنظیم فشار روغن

 

29-گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی می شود؟بزرگ شدن اتاق احتراق

 

30-عامل پیچید گی میل لنگ چیست؟ استفاده از دنده معکوس بی موقع

 

31-خاصیت شکاف عمودی در بعضی پیستونها چیست؟دادن خاصیت ارتجاعی به پیستون

 

32-کدام عامل زیر باعث کاهش نسبت تراکم می شود؟کف تراشی سر سیلندر

 

33-مزیت مهم زاویه کستر مثبت چیست؟برگشت سریع فرمان بعد از پیچیدن

 

34-کار اصلی میل موچ گیر؟تعداد فشار هر دو چرخ در سر پیچها میباشد.

 

 

فصل چهارم

1-برای براده برداری فلزات نرم از چه سوهانی استفاده می شود؟سوهان آچ ریز

 

2-دقت اندازه گیری میکرومتر؟از کولیس بیشتر است.

 

3-یک کیلوگرم متر برابر با ؟2/7 فوت پوند است.

 

4- ساییدگی و شل شدن زنجیر جلو موتور؟ایجاد سرو صدا می نماید، احتمال بهم خوردن تایمر موتور می باشد.

 

5-دریچه گاز ورود گاز و خروج دود در موتور دو زمانه بنزینی چگونه باز و بسته می شود؟با حرکت پیستون

 

6- علل تاب برداشتن سر سیلندر ؟گرم کردن موتور،یکنواخت بسته نشدن پیچ های سر سیلندر

 

7-علت وجود فاصله در دهانه رینگ ها برای چیست؟محلی برای انبساط رینگ در هنگام ازدیاد گرما

 

8-در موقع نصب رینگ ها باید؟پله و یخ داخلی به طرف بالا و پله پخ خارجی به طرف پایین باشد.

 

9-وظیفه سوپاپ اطمینان اویل پمپ عبارتست از ؟ ثابت نگه داشتن فشار روغن در هنگام افزایش بیش از استاندارد فشار روغن

 

10-کنترل و آزمایش (فیلر گیری قطعات پمپ روغن)؟بین سر دنده و در پوش پوسته انجام می گیرد

.

11-کدامیک از عوامل زیر باعث روغن سوزی در موتور می گردد؟گشاد شدن گاید سوپاپ ، خرابی رینگ ها و خوردگی جدار سیلندر

 

12-اگر لوله ارسال بین باک و پمپ بنزین سوراخ باشد؟سوخت کسر می آورد، سوخت از لوله نشت می کند

13-مدار پمپ شتاب در کاربراتور؟در هنگام سبقت و زمان پدال زدن سریع برای چند لحظه کار می کند

.

14-پوستر ترمز در موتور های هیدرولیکی؟نیروی لازم را برای ترمز کردن توسط راننده کاهش می دهد.

 

15-هنگام ترمز گرفتن در حال حرکت اتومبیل به سمت راست کشیده می شود؟لنت های چرخ هارگلاژ نیست و

 سمت راست زودتر ترمز می شود.

 

16-ترمینال و گیره باطری را با چه جیزی پوشش می دهند؟هیچکدام

 

17-موقع باز کردن قطبین از روی باطری؟اول کابل منفی را باز می کنیم

 

18-علت بیرون زدن واسکازین از گیربکس؟خرابی واشر جات وهرز شدن پیچ تخلیه،گرفتگی سوراخ های هوای آزاد و ترک بدنه است،خرابی کاسه نمد

.

19-رسوب گرفتگی لوله های رادیاتور را؟بوسیله فشار آب زیاد تمیز می نماییم،بوسیله فشار کمپرسور تمیز می نماییم،با باز کردن منبع های بالا و پایین رادیاتور لوله ها را سیخ میزنیم و تمیز می کنیم.

 

20-پولک های بغل سیلندر کردن ؟ برای راحت تر ریخته گیری اولیه موتور می باشد

21-وظیفه درب رادیاتور چیست؟داری دو سوپاپ یکی بر خروج بخاری و آب اضافی و دیگری برای ایجاد نشدن خلا هنگام سرد شدن آب است.

 

22-در یک موتور با بوش تر ؟آب مستقیما باجدار بوش تماس دارد

 

23-شیب داشتن چرخ به داخل و خارج  را چه مینامند؟ کمبر منفی یا مثبت

 

24-چنانچه خلاصی کلاچ خیلی زیاد باشد؟ کلاچ میلغزد

 

25-هنگام گرفتن ترمز معمولا؟ ترمز چرخها ی جلو قویتر از چرخ های عقب عمل می کند

 

26-انتقال نیرو میل لنگ به میل سوپاپ؟ به صورت دنده با دنده صورت می گیرد، به صورت دنده با زنجیر صورت می گیرد،به صورت دنده با تسمه صورت می گیرد

 

27-نسبت گردش میل لنگ به میل سوپاپ؟ دو دور میل لنگ یک دور میل سوپاپ

 

28-علت گرم کردن موتور؟ خرابی واتر پمپ است،خرابی ترموستات است،شل بودن یا بریدن تسمه پروانه است

 

29-علت جک کردن واتر پمپ چیست؟خرابی فیبر و فنر واتر پمپ است

 

30-وظیفه سوپاپ روی ترموستات؟ورود بخاری آب و حبابهای آب از موتور به رادیاتور است

 

31- سوپاپ اطمینان روغن وظیفه کنترل فشار

 

32- از خواص روغن......................................وحل نمودن...............است؟معلق نگه داشتن براده و مواد خارجی ،کربن و اسیدهای حاصل از احتراق

 

33-علت ضعیف کار کردن 2 سیلندر بغل هم معمولا؟در اثر سوختن واشر سر سیلندر می کند

 

34-در اثر تمام شدن صفحه کلاچ و رسیدن آن به میخ پرچ ؟اتومبیل در گاززدن بکسواد می کند

 

35-در اثر سائیدگی شدن دنده زیر؟فقط در دنده 3و2و1صدا می دهد

 

36-مجموعه سیستم سنکرونیزه (گیربکس دنده ای )؟هماهنگ کننده دور دنده متناسب با دور موتور به هنگام تعویض دنده.

فصل پنجم ( مهم )

1-  تیغه اره بر چه اساسی انتخاب می کنیم ؟  طول و جنس قطعه

2-  برای سفت کردن پیچهای سرسیلندر ماشین از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ آچار ترکمتر درجه ای

3-  در پیچهای اینچی گام پیچ برابر است با : تعداد دنده در یک اینچ

4-  معادل میلیمتری آچار اینچی 16/15 چقدر است ؟ 24 میلیمتر

5-  واحد فشار کمپرس در سیستم متریک چیست ؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع kg/Cm2

6-  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ورق ها در صنایع فلزی ورقکاری می باشد .

7-  هرچه سیستم در مدار داغتر می شود مقاوت آن در مقابل عبور جریان : بیشتر می شود .

8-  حرکت الکترون در یک هادی را چه می نامند ؟ جریان الکتریسیته

9-  واحد ظرفیت باطری چیست ؟ آمپرساعت

10-مقدار بار الکتریکی که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می کند ....... نام دارد ؟ شدت جریان الکتریکی

11-واحد مقاومت الکتریکی چیست ؟آمپر

12- جهت استفاده از باطری کمکی بایستی باطریها به چه روشی بسته شوند ؟ موازی

13- واحد شدت جریان را با چه علامتی نشان می دهند ؟ A

14- واحد توان الکتریکی را با چه علامتی نشان می دهند ؟ W

15- اگر جرقه از وایر کویل به ترمینال وسط درب دلکو وجود داشته باشد ولی از وایرها به سر شمع ها نیاید ممکن است ؟

ممکن است عیب از چکش برق و ذغال درب دلکو و وایر باشد .

16-ولتاژ بالای جرقه زنی توسط کدامیک از قسمت های جرقه زنی حاصل می شود ؟ کویل

17- در صورتی که صفحه کلاژ خورده شود خلاصی پدال گاز چه تغییری می کند ؟ زیاد می شود .

18- کدامیک از قطعات زیر نقش هماهنگ کننده ( سنکرون) بین دو دنده را بر عهده دارند ؟ کشویی و مغزی

19- جهت خارج کردن شافت های ورودی و اصلی در جعبه دنده پیکان کدام قطعه باید از جای خود خارج شود ؟

شافت دنده عقب

20- در سیستم ترمز چه عاملی باعث باز شدن سوپاپ هوا در بوستر ترمز می شود ؟ خلا کاسه

21- در زمان ترمز ، ترمز پدال کم کم پایین می رود و روغن کم نمی کند ، علت چیست ؟ سیستم هواگیری نشده است .

22- چنانچه جهت قرار گرفتن پیستون مشخص نشده باشد ؟ قسمت سنگینی پیستون به طرف جلوی موتور قرار می گیرد

23 تغییر فاصله انگشتی و ساب سوپاپ ؟ قدرت موتور را کاهش می دهد .

24- موتورهای احتراقی ؟ را درون سوز می گویند .

25- اندازه گیری کمپرس مونتور با کمپرس سنج دریچه گاز باید .... باشد ؟ بسته

26-در هزار دور موتور دوزمانه چند کورس حرکت خطی پیستون صورت می گیرد ؟ دوهزار کورس خطی

27- وظیفه سوپاپ خلا درب رادیاتور چیست ؟ جلوگیری از ایجاد خلا در رادیاتور

28- کدامیک از مخلوط های زیر مناسب به دور آرام است ؟ یک گرم بنزین دوازده گرم هوا

29- علت فلوت کردن رادیاتور چیست ؟ خرابی مدار شناور می باشد .

30 سنسور ATC همان .... می باشد ؟ سنسور دمای هوای ورودی

31- مقاومت NTC در اثر بالارفتن دما ؟ مقاومتش کم می شود .

32- هنگام کار با جرثقیل باید از آن ....... بگیریم ؟ فاصله

33- سوئیچ ...... وظیفه قطع کردن جریان ولتاژ مدار پمپ بنزین و سوخت رسانی را به عهده دارد .  سوئیچ اینرسی

34- اور درایو به چه حالتی در جعبه دنده می شود ؟ دور شافت ورودی و خروجی برابر است .

35- در استاتور یک ............ وجود دارد ؟ کلاج یکطرفه

36- وظیفه مجموعه خورشیدی چیست ؟ افزایش گشتاور ، کاهش دور

37- محل قرار گرفتن گاورنر در جعبه دنده های اتوماتیک کجا می باشد ؟  شافت خروجی جعبه دنده .

38- کار کرانویل در دیفرانسیل چیست ؟ حرکت دورانی گاردان را با تغییر جهت به اندازه نود درجه با نیروی بیشتر و سرعت کمتر تبدیل می کند .

39- برای تنظیم لقی دنده های پنیون و کرانویل از کدام وسیله اندازه گیری استفاده می شود ؟ ساعت اندازه گیری

40- چرا یکطرف گاردون کشویی است ؟ برای اینکه فاصله گیربوکس و دیفرانسیل روی جاده ثابت نیست .

41- در صورت گیرپاچ ترموستات در حالت باز چه اشکالی به وجود می آید ؟ موتور گرم می کند .

42- کجی شاتون چه اثری روی میلرنگ دارد ؟ باعث بریدن میلرنگ می شود .

43- گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی میشود ؟ بزرگ شدن اتاق احتراق

44- عامل پوزه ای شدن سیلندر چیست ؟ خمیدگی شاتون

45-در چه حالتی روغن سوزی و سیاه کردنم موتور بیشتر و کاهش فشار کمتر است ؟ دو پهنی سیلندر

46- اگر سوپاپ گاز موتری 240 درجه باز بود و 45 درجه ریتار داشته باشد و سوپاپ دود 245 درجه داشته باشد و 40 درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ ها چند درجه است ؟ 40درجه

47- اگر سوپاپ گاز موتوری 15 درجه آوانس و 60 درجه ریتار شود این سوپاپ چند درجه باز است ؟ 255 درجه .

48- علت روغن ریزی فرمان چیست ؟ خرابی کاسه نمک

49- بالانس نبودن یکی از تایرهای جلو باعث ؟ ایجاد کشش به سمت همان تایر می شود .

50مراقبت های اولیه از بیمار بیهوش تا رسیدن به بیمارستان عبارت است از ؟

بیمار را در وضعیت بین پهلو و به رو با قرار دادن بالشت زیر سینه بخوابانید در صورت پایین بودن درجه حرارت بدن روی بیمار پتو بیندازید .

فصل( ششم)

1)  یک کیلوگرم متر برابر است با:7/2 فوت پوند

 

2)  جهت دندانه تیغ اره در موقع اره کاری به چه سمتی باید باشد؟باید رو به عقربه باشد

 

3)  واحدفشار کمپرس درسیستم متریک چیست؟ کیلو گرم بر سانتی متر kg/cm2

 

4)  واحدسطح وواحدحجم در سیستم متریک؟  سانتی متر مربع وسانتی متر مکعب

 

5)  چپ و راست بودن دنده های تیغ اره به منظور:سهولت حرکت وجلوگیری از اصطحکاک میباشد

 

6)  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ............درصنایع فلزی ورقکاری می باشد.؟ ورق ها

 

7)  آمپرمتر در مدار به چه صورت بسته می شود.؟سری

 

8)  واحد ظرفیت باتری چیست؟ آمپر ساعت

 

9)  ولت متر در مدار به چه صورت بسته می شود؟موازی

 

10)  حرکت الکترون در یک هادی را چه می نامند؟جریان الکتریسیته

 

11)  واحدتوان الکتریکی چیست؟ اهم

 

12)  در مقابل متغیر ptc با افزایش دما مقدار مقاومت چه تغییری میکند؟ زیاد میشود

 

13)  تعداد صفحات مثبت ومنفی در باطری 12ولت 11پلیت چند عدد میباشد؟ 66

 

14)  خروجی سوییچ ترمینال جرقه با چه علامتی مشخص می شود؟ing

 

15)  اگر موتور چهارزمانه ای 400دور در دقیقه بزند هرشمع چندبار جرقه میزند؟ 2000مرتبه

 

16)  دنده کیلومترشمار در کجا نصب می شود؟ بر روی محور خروجی جعبه دنده

 

17)  کدام گزینه از آثار لغزش صفحه کلاج است؟ کاهش شتاب گیری خودرو ونیروی کششی خودرو

 

18)  کدامیک از قطعات گیربکس باعث یکپارچه شدن شفت ودنده اصلی میگردد؟ کشویی و برنحی

 

19)  ترمز هیدرولیکی باعث............می شود.؟ تعادل فشار در همه جرخها

 

20)  سیستم ترمز دوبلکس دوبل یعنی:؟ یک پمپ دو پیستولی استفاده میشود

 

21)  علت کم و زیادشدن قشار روغن موتور در دور ثابت:؟فشنگی  روغن معیوب است

 

22)  علت دو فنر بودن سوپاپ ها دربرخی از موتور های پر دور برای چیست؟؟ارتعاش کمتر-چرخش بیشترسوپا پ-سریعتر بسته  شدن سوپا پ

 

23)  علت نصب لوله های بخاری قبل از ترموستات؟ ارسال آب گرم موتور به حالت گردش در مداریه بخاری

 

24)  سوراخ روی پیستون کاربراتور استرامبورگ(پیکان)در کدام سمت قرار میگیرد؟ بطرف دریچه گاز

 

25)  سوپاپ اطمینان فیلتر روغن (داخل پوسته فیلتر روغن):؟در حالت کثیف بودن بیش از حد فیلتر روغن عمل می نماید

 

26)  ثابت نگه داشتن فشار سوخت وظیفه کدام قطعه میباشد؟رگولاتور

 

27)  دلیل استفاده از روغن در کاربراتور پیکان چیست؟تاخیر در حرکت پیستون جهت شتاب گیری بهتر و جلوگیری از نوسان پیستون

 

28)  در کدام حالت مدار قدرت کاربراتور فعال می شود؟  زیر بار

 

29)  سنسور اکسیژن(λ)درکجا قرار میگیرد؟ در سر راه دود خروجی فرار میگیرد

 

30)  در اتومبیل های انژکتوری اگر در هنگام گرفتن کولر ویادر دور آرام اتومبیل خاموش شود عیب از کجاست؟استپر موتور

 

31)  محل قرار گرفتن سنسور اکسیژن کجای موتور می باشد؟مانیفولد دود

 

32)  برای بریدن فطعه فلز فولادی از چه نوع تیغ اره ای استفاده می شود؟ تیغ اره دندانه ریز

 

33)  اجزای تشکیل دهنده مبدل گشتاور کدامند؟پمپ- استاتور-توربین

 

34)  تمام وضیعت هایی که در جعبه دنده اتوماتیک انجام می شود به عهده کدام قسمت می باشد؟کلاچهای چند  صفحه ای

 

35)  وظیفه مجموعه خورشیدی چیس؟ افزایش گشتاورو کاهش دور

 

36)  اجزای تشکیل دهنده جعبه دنده اتوماتیک کدامند؟تورک کنورتور- مجموعه خورشیدی-پمپ-باند ها وترمزها-کلاچهای چند صفحه ای

 

37)  عامل افزایش گشتاور دیفرانسیل کدام است؟پی ینون و کرانویل

 

38)  در دیفرانسیل دور........و گشتاور...... پیدا میکند.؟ کاهش-افزایش

 

39)  وظیفه چهار شاخه گاردان چیست؟ امکان تغییر زاویه میل گاردان رافراهم می سازد

 

40)  روغن سوخته چه نوع روغنی است؟ روغنی است که مواد شیمیایی خود را از دست می دهد

 

41)  کجی شاتون چه اثری روی میل لنگ دارد؟ باعث بریدن میل لنگ می شود

 

42)  عامل کوزه ای شدن سیلندر چیست؟ پیجش میل  لنگ

 

43)  اگر سوپاپ گاز موتوری 240درجه باز بوده و45درجه ریتارد داشته باشد وسوپاپ دود 245 درجه بازو40درجه آوانس داشته باشد قیچی سوپاپ ها چند درجه است؟ 40 درجه

 

44)  در چه حالتی روغن سوزی و سیاه کردن روغن موتور بیشتر وکاهش فشار کمتر است؟  حالت کوزه ای سیلندر

 

45)  در صورت گیرپاژ ترموستات در حالت باز چه اشکالی به وجود می آید؟ موتور سرد کار می کند

 

46)  تفاوت عمده سیستم خنک کاری مدار بست وباز در چیست؟ در درب رادیاتور

 

47)  وظیفه فنر های روی هزارخاری جعبه فرمان چیست؟جذب ضربات وارده از چرخ به جعبه فرمان

 

48)  وظیفه میل تعادل عرضی در خودرو ؟ متعادل کننده نیروی وارده بر چرخها است

 

49)  ویژگیهای خروج گازco2ازکپسول چگونه است؟ آرام و با فشار زیاد

 

50)  قطعه ای که اثرات و ضربات ناشی از جاده را به اتومبیل مستهلک می کند چه نام دارد؟ فنر و کمک فنر

 

فصل (هفتم)

1)  واحدفشارکمپرس درسیستم متریک چیست؟    کیلوگرم برسانتی متر مربع kg/cm2

2)  برای برداشتن براده ازسطوح نرم از .................استفاده می شود.    سوهان تک آجه یانرم

3)  دوکیلوگرم بر سانتی متر مربع چند psi می باشد؟

4)  چرا قطر بالا وپایین مته مارپیچ با هم اختلاف دارند؟

5)  دقت میکرومتر اینچی ........است.    in0/01

6)  فرنگی پیچ یکی از اتصالات ................. درصنایع فلز کاری ورقکاری می باشد.  ورق ها

7)  در مقاومت متغیر ptc باافزایش دما مقدار مقاومت چه تغییری می کند؟ زیاد می شود.

8)  واحدظرفیت باطری چیست؟    آمپر ساعت

9)  حرکت الکترون در یک هادی راچه می نامند؟  جریان الکتریسیته

10)  واحد اندازه گیری انرژی الکتریکی کدامیک از موارد زی است؟  کیلووات ساعت

11)  واحدشدت جریان پیست؟  آمپر

12)  هرچه سیم در مدار داغتر شود مقاومت آن درمقابل عبور جریان:   بیشتر می شود

13)  چه نوع برقی از باطری خودرو گرفته می شود؟    جریان مستقیم

14)  ورودی سوییچ باچه علامتی مشخص می شود؟     BAT

15)  عیوبی که باعث بکسواد صفحه کلاچ می گردند عبارتنداز: چرب شدن لنت صفحه کلاچ-به پرچ رسیدن لنت-ضعیف شدن فنرهای دیسک

16)  دلیل استفاده از کلاچ در خودرو چیست؟امکان قطع و وصل نیرو ازموتوربه جعبه دنده

17)  چرا باید بین میله اصلی فشاردهنده و پیستون سیلندر اصلی ترمز مقداری خلاصی باشد: زیرا سیستم ترمز بافشارکم پدال ترمز زود عمل نمی کند.

18)  حجم اتاق احتراق چیست؟    فضای موجود بالای نقطه مرگ

19)  کثیف بودن بیش از حد فیلتر روغن باعث: باعث می شود روغن تصفیه نشده از فیلتر عبور کند.

20)  اگر پایه شمع قهوه ای روشن و الکترود آن به رنگ سفید باشد پس:  موتور در شرایط خوبی کار نمی کند.

21)  خلاصی شعاعی فرمان نباید از ............... بیشتر باشد. 10تا 15درجه

22)  اگر قسمت وسط لاسنیک تایرساییده شود عیب از:     باد لاستیک زیاد است.

23)  در سریع تبخیر شدن سوخت کدامیک از عوامل زیر نقش مهمی دارند؟ پودر- خلا-گرما

24)  مقاومت NTC  در اثر بالا رفتن دما:     مقاومتش کم می شود .

25)  سنسور ATC  همان ............. می باشد.     سنسور دمای هوای ورودی

26)  بازدید شمع ها در هر چند هزار کیلومتر می باشد.

27)  در استاتور یک ............ وجود دارد. کلاچ یک طرفه

28)  مجموعه دنده های سیاره ای در کدام جعبه دنده وجود دارد؟   اتوماتیک

29)  تمام وضعیتهایی که در جعبه دنده اتوماتیک انجام می شود به عهده کدام قسمت می باشد؟ کلاچهای چند صفحه ای

30)  وضعیت دنده هرز گردها در هوزینگ:امکان اختلاف دور در دو چرخ است.

31)  تاب داشتن پوسته یا اکسل دیفرانسیل باعث: بریدن شفت پلوس می گردد.

32)  عامل کوزه ای شدن سیلندر چیست؟  خمیدگی شاتون

33)  مزایای سیستم میل سوپاپ رو چیست؟   انبساط و فرسایش دستگاه سوپاپ کمتر است.

34)  عامل پیچیدگی میل لنگ چیست؟  استفاده از دنده معکوس بی موقع

35)  وظیفه سوپاپ لغزان ترموستات چیست؟ خروج بخارات آب قبل از باز شدن ترموستات

36)  علامت(F-HC) روی پیستون به ترتیب نشانه چیست؟طرف جلو موتور نسبت تراکم زیاد

37)  گود نشستن سوپاپ در جای خود باعث چه اشکالی می شود؟ بزرگ شدن اطاق احتراق

38)  بهترین نوع فرمان در جعبه دنده ساده کدام است؟ شانه ای

39)  در سیستم فنربندی وتعلیق حذف نوسانات فنر به چه وسیله ای انجام می شود؟ کمک فنر

40)  خطرناک ترین شکستگی کدام است؟ جمجه ستون فقرات دنده و گردن

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:28  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

 

 

 

 

 1- وظیفه کلید محدود کننده در موتور برف پاک کن چیست؟

 

الف: کنترل سرعت تیغه ها                ب: تیغه ها را در محلی که جریان قطع می شود نگه می دارد.

 

ج: استقرا تیغه ها در محل اولیه خود       د: قدرت تیغه ها را کنترل می کند.

 

 

 

2- چنانچه کیلومتر شمار عمل نماید ولی عقربه عمل نکند دلیل آن .................

 

الف: قطع بودن سیم کیلومتر میباشد                                        ب: خرابی دنده کیلومتر از داخل گیربکس

 

ج: مربوط به خرابی سیستم سرعت سنج است                            د: هیچکدام

 

3- جهت قلاویز نمودن ابتدا ................... استفاده می گرردد.

 

الف: پس رو، پیش رو ، میانه رو                                        ب: پس رو، میانه رو، پیش رو

 

ج: پیش رو، میانه رو، پس رو                                              د: پیش رو، میانه رو، پس و

 

4- دقت میکرومتر میلیمتری برابر است با:

 

الف: میلی متر                     ب:  میلی متر             ج:  میلی متر                       د:  میلی متر

 

5- آچار 8 میلیمتر معادل کدام آچار اینچی است؟

 

الف:                                         ب:              ج:                        د: 

 

6- از برقو جهت .................. استفاده می شود.

 

الف: رزوه کردن سوراخها     ب: صاف و صیقلی کردن سطح فلزات     ج: سوراخ کردن فلزات        د: پرداخت کردن سوراخه

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:26  توسط مهندس سیاوش کرمی  | 

آموزشگاه اتومکانیک رخشا

نمونه سوالات آزمون برق خودرو                                     مربی : مرتضی عطایی نژاد

1- کدام گزینه جز بهداشت عمومی محسوب می شود؟

جواب : پاکیزه نمودن محیط کار

2- واحد فشار کمپرس در سیستم متریک کدام است ؟

جواب : کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، Kg / Cm2 ( در سیستم اینچی پوند بر اینچ مربع ) Lp / in2

3- اگر باتری زیر دستگاه شارژسریع شروع به جوشیدن کند؟

جواب : باتری خراب می باشد و قابل استفاده نیست

4- کاربرد سوزن خط کش پایه دار برای چیست؟

جواب : جهت ترسیم خطوط موازی است.

5- زاویه تیغه اره نسبت به قطعه کار چند درجه است؟

جواب : 30درجه

6- قلاویز چپ گرد برای ؟

جواب : خارج نمودن پیچ های شکسته راست گرد از قطعه کار است.

7- دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟

جواب : جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

8- اتصال دائم کدام گزینه زیر است؟

جواب : پرچ کاری(نیمه دائم) ، جوشکاری( دائم ) پیچ ومهره ( موقت ) ، لحیم کاری(نیمه دائم(

9- برای ایجاد شیار های هلالی شکل از کدام قلم استفاده می شود؟

جواب : قلم لب گرد

10-لحیم سخت کدام گزینه است؟

جواب : لحیمی که نقطه ذوب آن از 450درجه بیشتر است.

11-لحیم نرم کدام گزینه است؟

جواب : لحیمی که نقطه ذوب آن از 450درجه کمتر است.

12- کدامیک از گزینه های زیر جزو اجزا متری می باشد؟

جواب : سانتی متر

14- دیود موازی با سیم پیچ رله به چه منظوری است؟ جواب : محافظ مدار در برابر قطع و وصل جریان می

 باشد.

16- اگر در مدار سه لامپ با مقاومت 2و3و4اهمی را به صورت سری ببندیم،مقاومت کل کدام است؟9 اهم

 

17- توان یک لامپ 12ولتی 21وات می باشد،شدت جریان عبوری آن چقدر ا ست؟

1.75آمپر   ،                  P = V × I              ,             I = P ÷ V

18- مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2اهم و شدت جریان برابر با 8آمپر ،اختلاف سطح مدار محاسبه کنید؟ جواب : 16 ولت

19- دیود زینر در چه موردی استفاده می شود؟

جواب : برای تثبیت ولتاژاستفاده می شود.

20- واحدهای مقاومت-ولتاژ-شدت جریان-توان الکتریکی کدام است؟

جواب : اهم-ولت-آمپر-وات

21- توان الکتریکی وسایل برقی چگونه تعیین می شود؟

جواب : حاصلضرب شدت جریان در ولتاژالکتریکی

22- خاصیت سیمهای افشان نسبت به سیمهای تک رشته (مفتولی)در کدام گزینه صحیح است؟

جواب : افزایش شدت جریان عبوری و تلفات کم

23- کدام یک از مطالب زیر در باره ولتاژ الکتریک درست است؟

جواب :  نیروی که به الکترون وارد میشود و آنرا به حرکت در می آورد.

24- برای یک سو سازی کامل برق تک فاز و سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟

جواب : 4و6

25- نسبت اختلاط آب مقطر و اسید به روش وزنی به ترتیب؟

جواب : ( 63%و37% ) (نسبت وزنی)                                 ( 27% و 73%) ( نسبت حجمی)

26- بهترین آزمایش برای برسی شرایط داخلی موتور استارت؟ آزمایش زیر بار است

27- اگر از یک باتری 12ولت 120آمپر ساعتی جریان معادل 6 آمپر کشیده شود باتری در چه مدت زمانی دشارژ می شود؟

جواب : 20ساعت

28- ضعیف روشن ماندن چراغ شارژ در حالت روشن بودن موتور به دلیل چیست؟

جواب : ضعیف بودن ولتاژخروجی

29- رله(آفتامات)در مدار به چه منظور استفاده می شود؟

جواب : ثابت کردن ولتاژ استفاده می شود.

30- شماره های 30-15-50-31در نقشه مدارات به ترتیب کدامند؟

جواب : مثبت باتری-مثبت کویل-استارت-بدنه

32- مقاومت حرارتی NTC , PTC چیست؟

جواب : NTC با افزایش حرارت مقاومت آن کم می شود  ، PTC با افزایش حرارت مقاومت آن زیاد میشود

33- در موتور شیشه شور برقی در صورتی که سیم مثبت ومنفی آن اشتباه وصل شود؟

جواب : قدرت پمپ کاهش میابد.

34- دور کند در موتور بخاری ،چه زمانی است؟

جواب : جریان آرمیچر از مقاومت عبور کند

35- چند مدار الکتریکی در مدار سیستم کولر موجود است؟

جواب : مدار دریچه گاز،کلاچ الکتریکی کمپر سور و فن

36- برق تغذیه رادیو پخش از کجا تامین می شود؟

جواب : یکی از باتری و دومی از ACC سوئیچ

37- فشار مورد نیاز در سیستم سوخت رسانی انژکتوری حدودا چقدر است؟

جواب : 3.5 تا 5 bar

38- سنسور ضربه (ناک)چه وظیفه ای دارد؟

جواب : تولید سیگنال الکتریکی بر اساس صدای کوبش در موتور

39- سیم پیچ تحریک در دینام جریان مستقیم در کجا قرار دارد؟

جواب : در کفشک ها

40- در آفتامات آلترناتو پیکان بین زغال منفی و بدنه آفتامات ..........وجود دارد؟

جواب :  رابط

43- کم بودن زاویه داول چه اثری در کار موتور دارد؟

جواب : کوئل کاملا اشباع نشده،قدرت جرقه کم  موتور آدوانس می باشد

44- شماره پایه های سویچی به ترتیب :30-15-50،معادل کدام گزینه زیر می باشد؟

جواب : مثبت باتری-مثبت کویل-استارت

45- سرعت سنج خودورهی انژکتوری از کدام قسمت اطلاعات می کند؟

جواب : از سنسور کیلومتر

46- در مدار شیشه بالا بر برقی چه عاملی باعث بالا و پائین رفتن شیشه می شود؟

جواب : عکس شدن جای سیم مثبت و منفی در سر ورودی برق الکتروموتور

47- برای یک دزدگیر ساده معمولا از چند رله استفاده می شود؟ جواب : یک رله

 

48- کدامیک از عملیات کارگاهی روی صفحه صافی انجام می شود ؟

جواب : خط کشی

49-چرا ضخامت شیار اره کاری یا برش کاری از ضخامت تیغ اره بیشتر است ؟

جواب : برای جلوگیری از گیر کردن تیغ اره در تیغه کار

50- گام دنده چیست ؟

جواب : فاصله راس یک دندانه تا دندانه دیگر

56- یک استارت 12 ولتی 9/0 کیلو واتی چند آمپر جریان مصرف می کند ؟

جواب : 75 آمپر     ،         I = P / V

57- برای آزمایش نشان دهنده بنزین از نوع دو بوبینه اگر سیم را به باک اتصال بدنه کنیم عقربه خالی نشان می دهد .

58- کار شیره انبساط در سیستم کولر چیست ؟ جواب : کنترل کننده گاز ورودی به اواپراتور

59- کندانسور : گاز فشرده شده توسط کمپرسور کولر را دریافت می کند .

60- کلاج الکترومغناطیسی کمپرسور : قطع و وصل کردن گاز کولر

61- سنسور فشار گاز کولر : کنترل کننده گاز کولر

62- ECU چیست ؟ یک پردازشگر است .

63- رله ولتاژ آفتامات در نوع دینام دارای چند سیم پیچ است ؟ یک نوع سیم پیچ با سیم پیچی نازک

64-در اتوماتیک استارت که دارای بوبین می باشد : دو سر بوبین ها مشترک هستند و متصل به سوئیچ می باشند ( ST سوییچ و ST استارت )

65- سیم پیچ های کویل : ضخامت سیم پیچ سانویه کم و تعداد دور آن زیاد است .

ضخامت سیم پیچ اولیه زیاد و تعداد دور آن کم است . 

66- در کدامیک از گزینه ها شدت جریان ارسالی به الکتروموتورهای قفل مرکزی خودرو صحیح بیان شده است ؟جواب : جریان به صورت لحظه ای توسط کلید به هر قفل ارسال می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  1- کدام گزینه جز بهداشت عمومی محسوب می شود؟

 جواب : پاکیزه نمودن محیط کار

2-  اگرباطری زیر دستگاه شارژ سریع به جوشیدن کند؟

جواب : باتری خراب می باشد وقابل استفاده نیست

3- کاربرد سوزن خط کش پایه دار برای چیست؟

جواب : جهت ترسیم خطوط موازی است.

4-  برای بریدن قطعات مسی و آمومینیومی از کدام تیغه اره های زیر استفاده می شود؟

جواب : 14 تا 16 دندانه در اینچ ( دندانه درشت ) ، 18 تا 22 دندانه ( دندانه متوسط برای بریدن فولاد ریخته گری ) ، 28 تا 32 دندانه ( دندانه ریز برای بریدن فولاد سخت و قطعات ظریف )

5-  قلاویز چپ گرد برای ؟

جواب : خارج نمودن پیچ های شکسته راست گرد از قطعه کار است.

6-  دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟

جواب : جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

7-  کدامیک از اتصالات زیر موقتی است؟

جواب :  لحیم(دائم ، نیمه دائم)،پیچ و مهره(موقت) ،جوش(دائم)،پرچ(نیمه دائم) ، خارپین (موقت)

8-  برای محاسبه اندازه ورق قبل از خم کاری باید کدام قسمت ورق اندازه گیری شود؟

جواب : قسمت روی ورق(خم داخل)

9-  جهت لحیم نرم از چه موادی استفاده میشود؟

جواب : از سرب استفاده می شود.

10-  کدامیک از گزینه های زیر جزو اجزا متری نمی باشد؟

جواب : کیلوگرم

11-  کدام یک از مطالب زیر در باره ولتاژ الکتریک درست است؟

جواب : نیروی که به الکترون وارد میشود و آنرا به حرکت در می آورد

12-  اگر دو مقاومت 10 اهمی موازی شود معادل مقاومت چقدر خواهد بود؟

جواب : 5 اهم       ،           

13- خاصیت سیمهای افشان نسبت به سیمهای تک رشته (مفتولی)در کدام گزینه صحیح است؟

جواب : افزایش شدت جریان عبوری و تلفات کم انرژی

 

 

 

15-  مهمترین عامل تحریک دزدگیر های الکتریکی رله ای چه چیز است؟

 جواب : باز شدن درب های اتومبیل

16- کلید زمانی در سیستم برف پاکن برای چیست ؟

جواب : برای اتوماتیک کردن برف پاکن با فاصله زمانی کوتاه

17- خاصیت مدار سری کدام گزینه بیان شده است؟

جواب : ثابت بودن شدت جریان کلیه مصرف کننده ها

18 -  خاصیت مدار موازی کدام گزینه بیان شده است؟

جواب : ثابت بودن ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) کلیه مصرف کننده ها

19-  برای یکسوسازی کامل برق تک فازو سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟

جواب : 4و6

20-  دیود زینر در چه موردی استفاده می شود؟

جواب : برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود

21-  مقاومت الکتریکی یعنی چه؟

جواب : هادی ای که مقدار معینی از خود جریان عبور می دهد

22-  به اتمهایی که کمتر از 4الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه می گویند؟

 جواب : عایق(بیشتر از 4 الکترون) ، هادی(3الکترون) ، نیمه هادی( کمتر از 4 الکترون)

23-  اگر چهار مقاومت2و3و4و5اهمی را با هم به صورت سری ببندیم مقاومت کل مدار چقدر می شود؟

جواب : 14اهم                                                                                                                   Rt = R1 + R2 + … 

24-  واحدهای مقاومت-ولتاژ-شدت جریان-توان الکتریکی کدام است؟

جواب : اهم ()- ولت (v)- آمپر(A) -  وات (w)

25- توان الکتریکی وسایل برقی چگونه تعیین می شود؟

جواب : حاصلضرب شدت جریان در ولتاژالکتریکی

26- مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2 اهم و شدت جریان برابر با 8 آمپر ،اختلاف سطح مدار محاسبه کنید؟

جواب : 16 ولت                                                                                                                              V = I × R

27-  اگر کابلهای مثبت و منفی دستگاه شارژ به باتری اشتباه وصل شود؟

جواب : دیود یکسوساز دستگاه شارژمی سوزد.

28-  بهترین آزمایش برای برسی شرایط داخلی موتور استارت؟

جواب : آزمایش زیر بار است

29-  ضعیف روشن ماندن چراغ شارژ در حالت روشن بودن موتور به دلیل چیست؟

جواب : کاهش ولتاژتولیدی ا لترناتور

30-  حداکثر ولتاژشارژ برای دو باتری 12 ولت سری شده چه قدر است؟

جواب : 28 ولت

31- در مدار سری ،اگر یک مصرف کننده بسوزد چه اتفاقی می افتد؟

جواب : بقیه مصرف کننده ها خاموش می شوند

32-  وظیفه کلید های لای دری در مدار چراغ سقف چیست؟

جواب :  قطع و وصل اتصال منفی چراغ سقف

33-  چراغ های مه شکن را با چه لامپهایی نباید تحت هیچ شرایطی روشن کرد؟

جواب : با چراغ های کوچک

34- شناور بنزین وقتی بالا باشد چه حالتی دارد؟

جواب : مقاومت آن زیاد می شود.

35- در موتور برف پاک کن دو سرعته ،سه زغال در حالت دور تند؟

جواب : جریان آرمیچر زیاد می شود

36- شناور بنزین وقتی پایین باشد چه حالتی دارد؟

جواب : مقاومت آن کم می شود.

37- دور کند در موتور بخاری ،چه زمانی است؟

جواب : جریان آرمیچر از مقاومت عبور می کند .

38- نوع گاز استفاده شده در کولر اتومبیل چیست؟

R 134 A :جواب

39- چرا برق رادیو پخش از دو جا گرفته می شود؟

جواب : یکی برق اصلی و دومی حافظه

40- معمولا برق پمپ بنزین از کجا تامین می شود؟

جواب : از رله دوبل

41- تجدید حافظه  ECU  به چه منظور انجام می شود؟

جواب : شناسایی قطعات

42- وظیفه آفتامتهای ترانزیستوری در آلترناتورها عبارتست از؟

جواب : قطع و وصل جریان روتور

43- برای یکسوسازی تمام موج مولد متناوب یک فاز با سیم پیچ دوبل به چند دیود نیاز می باشد؟

جواب :4

44- مدار منفی اتوماتیک استارت هایی که روی خود استارات نصب می شود؟

جواب : از طریق پوسته استارت تامین می شود

45- وظیفه خازن در دلکو چیست ؟

جواب :(فیوز دلکو) تقویت مدارثانویه وافزایش طول جرقه

46- شماره پایه های سویچی به ترتیب :30-15-50،معدل کدام گزینه زیر می بشاد؟

جواب : مثبت باطری(BAT) مثبت کویل(IGN)-استارت (ST)

 

47- اگر فرکانس پالس های کویل 1800باشد،دور سنج چه دوری را نشان می دهد؟

جواب : 1800دور

48-در مدار شیشه بالا بر برقی چه عاملی باعث بالا و پائین رفتن شیشه می شود؟

جواب : عکس شدن جای سیم مثبت و منفی درسر ورودی برق الکتروموتور

49- برای یک دزدگیر ساده معمولا از چند رله استفاده می شود؟

جواب : یک رله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  در مورد برق گرفتگی رعایت کدام مورد بهتر است؟  دورکردن سیم برق بایک وسیله عایق

2.  واحد فشارکمپرس در سیستم متریک کدام است؟ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

3.  زاویه تقسیمات یک 6 ضلعی چند درجه است؟ 60درجه

4.  برای اره کاری قطعات سخت افزاری از چه نوع اره ای استفاده می شود؟ اره الماسه

5.  مشخصات قلاویزی عبارت است ازM14*1,25 مفهوم این عبارت چیست؟ M:میلیمتری 14:قطر خارجی 1،25:گام

6.  دلیل استفاده از واشر های مقوایی و لاستیکی جهت بستن سنگ سمباده به دستگاه چیست؟  جلوگیری از شکستن سنگ در حین بستن

7.  اتصال دايم کدام گزینه است؟ جوشکاری

8.  برای محاسبه اندازه ورق قبل از خم کاری باید کدام قسمت ورق اندازه گیری شود؟ قسمت روی ورق  ( خم داخلی )

9.  نشادر در لحیم کاری به چه منظور استفاده می شود؟ جهت پاک کردن قشر اکسید فلز استفاده می شود.

10.         کدام یک از گزینه های زیر جزو اجزاء متری می باشد؟ سانتی متر

11.         قطع بودن مدار اولیه کویل را چگونه می توان تشخیص داد؟ به وسیله اهمتر که به دو سر مدار اولیه وصل می شود.

12.         مصرف کننده ای مقاومتی برابر با 2 اهم و شدت جریانی برابر با 8 آمپر ،اختلاف سطح مدار را محاسبه کنید؟ 16 ولت

13.         برای یکسو سازی کامل برق تک فاز و سه فاز به ترتیب چند دیود لازم است؟ 4و6

14.         تعریف وات کدام گزینه است؟ حاصل جمع ولتاژ و آمپر

15.         کدام یک از روابط زیر فرمول قانون اهم را نشان می دهد؟الف: U=I*R         ب:E=I*R

16.         به اتمهایی که کمتر از 4 الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه می گویند؟ هادی

17.         اگر در مدار سه لامپ با مقاومت 2و3و4اهمی را به صورت سری ببندیم ، مقاومت کل کدام است؟ 9اهم

18.         کدام یک ار مطالب زیر درباره ولتاژ الکتریکی درست است؟ نیروی که به الکترون وارد می شود و آنرا به حرکت در می آورد.

19.         انتخاب فیوز در یک مدار برقی تابع کدام کمیت زیر است؟ شدت جریان مصرف کننده ها

20.         مهم ترین عامل تحریک دزدگیرهای الکتریکی رله ای چه چیز است؟ باز شدن درب های اتومبیل

21.         اگر دو مقاومت 10اهمی موازی شود معادل مقاومت چقدر خواهد شد؟ 5 اهم

22.         دیود زنر در چه مواردی استفاده می شود؟ برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود.

23.         تاثیرات دمای محیط بر غلظت مایع الکترولیت باطری در کدام گزینه صحیح است؟ با افزایش دمای محیط غلظت الکترولیت کاهش می یابد.

24.         در اتئماتیک استارت ابتدا و انتهای سیم پیچ کشنده به کجا متصل است؟ ترمینال  ST و ورودی برق جریان زیاد به استارت

25.         اگر از یک باطری 12 ولت 120 آمپر ساعتی جریانی معادل 6 آمپر کشیده شود باطری در چه مدت زمانی دشارژ می شود؟ 20 ساعت

26.         ولت متر و آمپرمتر به ترتیب در مدار به چه صورت وصل می کنند؟ موازی وسری

27.         سه نوع مدار اصلی الکتریکی کدامند؟  مدار سری،مدار موازی ، مدارمختلط

28.         مقاومت حرارتی NTC  چیست؟ با افزایش حرارت مقاومت کمتر می شود.

29.         در موتور برف پاک کن دوسرعته ، سه زغال، در حالت دور تند: جریان آرمیچر زیاد می شود.

30.         دور کند در موتور بخاری ، چه زمانی است؟ جریان آرمیچر از مقاومت عبور کند.

31.         تغذیه کلید شیر برقی گاز کولر در اتومبیل از کجا تامین می شود؟ از کلید مستقل به دلخواه راننده

32.         برق تغذیه رادیو پخش از کجا تامین می شود؟یکی از باطری و دومی از ACC سوییچ

33.         معمولا برق پمپ بنزین از کجا تامین می شود؟ از IGN  سوییچ

34.         وظیفه سنسور دریچه گاز چیست؟ اندازه گیری حجم هوایی ورودی

35.         حد وصل شدت پلاتین رله قطع و وصل برای عمل شارژ چه مقدار می باشد؟ 7/12تا3/13 ولت

36.         سیم پیچ کشنده در اتوماتیک استارت چه زمانی فعال می شود؟ به  محض چرخش سویچ به حالت  ST

37.            برای از بین بردن پارازیت در سیستم برقی خودرو و ترجیحا از کدام اجزا زیر استفاده می شود؟ خازن

38.         شماره پایه های سوییچی به ترتیب : 30 15 50 ، معادل کدام گزینه زیر می باشد؟ مثبت باطری _ مثبت کویل _ استارت

39.         پالس های دور سنج چگونه شمارش می شوند؟ تعداد پالس قطع و وصل منفی تقسیم بر دو

40.         در کدام گزینه شدت جریان ارسالی به الکترو موتور های قفل مرکزی خودرو صحیح بیان شده است؟ توسط دستگاه مرکزی (سنترال ) حداکثر 5/0 ثانیه جریان به الکتروموتورها ارسال می گردد. 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:25  توسط مهندس سیاوش کرمی  |