علمی

 

 

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه       اندیمشک                                                                                                

1- دليل نامنظم بودن گشتاور در موتورهاي چهار زمانه كدام است؟

الف- ارتعاش فلايويل

ب- يك مرحله قدرت در چهار زمان

ج- بالانس نبودن ميل لنگ

د- سوختن ياتاقان

2- به چه دليل نمي توان در كارتل موتورهاي بنزيني دوزمانه، روغن را ذخيره كرد؟

الف-در كارتل بنزين ريخته مي شود.                                                                                        

ب- كارتل موتور آب بندي نمي شود.

ج- حمل پيش تراكم در كارتل انجام مي شود.

د- ميل لنگ فضاي كارتل را اشغال مي كند.

3- مزيت موتورهاي دوزمانه نسبت به موتورهاي چهار زمانه كدام است؟

الف- داراي توان وزني كمتر و گشتاور منظم تر است.

ب- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور منظم تر است.

ج- داراي توان وزني كمتر وگشتاور نامنظم تر است.

د- داراي توان وزني بيشتر و گشتاور نامنظم تر است.

4- در زمان اول در موتورهاي دوزمانه بنزيني كدام دو زمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

5- در كورس دوم در موتورهاي دوزمانه بنزيني كدام دو زمان همراه هم مي باشند؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- قدرت و تراكم

د- مكش و تراكم

6- كدام نوع موتور سيستم توربوشارژ دارد؟

الف- موتور دوزمانه كوچك

ب- موتور دوزمانه بزرگ

ج- موتور چهارزمانه

د- موتور چهارزمانه بزرگ

7- در موتور سيكلت هوندا سيستم فرمان سوپاپ به چه صورت است؟

الف- T شكل

ب- I شكل

ج- F شكل

د- L شكل

8- كدام مورد ازمعايب موتورهاي دوزمانه نيست؟

الف- عمل پيش تراكم مقداري از انرژي مفيد را تلف مي كند.

ب- عدم تخليه كامل دود از موتور

ج- سبكي وزن

د- خارج شدن مقداري از گاز در خلال عمل شستشو

9- كدام مورد از مزاياي موتور دوزمانه نيست؟

الف- يك كار مفيد در هر دور گردش ميل لنگ

ب- گشتاور توليدي زياد و كار منظم تر موتور

ج- نبودن ذخيره روغن در كارتل

د- سبكي وزن

10- نبودن دستگاه سوپاپ در موتورهاي دوزمانه موجب چه امري مي شود؟

الف- كاهش نيروهاي تلف شده براي از بين بردن اصطكاك

ب- كاهش هزينه ساخت

ج- توان وزني بالاتر نسبت به موتورهاي چهار زمانه بنزيني

د- موارد الف و ب

 

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

11- دليل استفاده از كلاهك اصطكاكي در فنر سوپاپ كدام است؟

الف- افزايش ضريب فنريت

ب- انتقال حرارت

ج- تقويت فنر

د- جلوگيري از ارتعاش

12- علت شكستن فنر سوپاپ كدام است؟

الف- افزايش تنش در فنر

ب- تنظيم نبودن لقي سوپاپ

ج- گشاد شدن گايت سوپاپ

د- دور زياد موتور

13- مهمترين علت ضعيف شدن فنر سوپاپ كدام است؟

الف- شكست فنر

ب- دير بسته شدن سوپاپ

ج- چسبندگي

د- ايجاد ارتعاش

14- در سيستم سوپاپ ايستاده يا L شكل، راندمان حجمي موتور حدود چند اتمسفر است؟

الف- 72%

ب- 75%

ج- 80%

د- 88%

15- در كدام نوع از سيستم سوپاپ، همه سوپاپ ها به طور ايستاده در يك طرف بلوكه سيلندر قرار دارند؟

الف- L  شكل

ب- I شكل

ج- F شكل

د-  T شكل

16- وجود كدام مورد در بادامك كار سوپاپ ها را بي صدا تر مي كند؟

الف- پهلوي باز كردن

ب- دايره مبنا

ج- پهلوي بسته شدن

حد باز و بسته شدن

17- براي جلوگيري از ارتعاش و موج برداشتن فنر سوپاپ كدام مورد به كار مي رود؟

الف- بشقابك بوش دار

ب- فنر با قطر پيچشي بيشتر

ج- كلاهك اصطكاكي

د- واشر لاستيكي

18- عامل چسبندگي سوپاپ ها كدام است؟

الف- تجمع رسوبات در سيت سوپاپ

ب- تجمع رسوبات بين ساق و گايت سوپاپ

ج- سفت شدن اسبك ها روي ميل اسبك

د- ضعيف شدن فنرهاي سوپاپ

19- علت تركيدن سوپاپ ها كدام است؟

الف- انقباض و انبساط گرمايي ناهمگون

ب- آب بندي نبودن سوپاپ ها

ج- زيادي فشار احتراق

ج- وارد آمدن نيروي زياد به ساق سوپاپ

20- اگر لقي سوپاپ زياد تر از اندازه مجاز باشد، باعث كدام عيب مي شود؟

الف- زمان نشست سوپاپ در سيت كاهش مي يابد.

ب- تبادل حرارتي به خوبي انجام نمي گيرد.

ج- تايمينگ سوپاپ ها به هم مي خورد.

روغنكاري به خوبي انجام نمي شود.

21- اگر موتوري با دور  كار كند حد باز شدن سوپاپ كدام گزينه است؟

الف-

ب-

ج-

د-

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

22- در سيستم سوپاپ L شكل و I شكل مقدار برخاستن سوپاپ ها به ترتيب برابر كدام گزينه است؟

الف- 8 ميليمتر- 8 ميليمتر

ب- 9 ميليمتر- 9 ميليمتر

ج- 9 ميليمتر- 8 ميليمتر

د- 8 ميليمتر- 9 ميليمتر

23- كار سوپاپ هاي سديمي در كدام گزينه بهتر آمده است؟

الف- انتقال گرما از مركز سوپاپ بر لبه هاي بشقابك

ب- بي سر و صدا كردن سوپاپ ها

ج- انتقال گرما از سر سوپاپ بر ساق سوپاپ

د- موارد ب و ج

24- معايب لرزش فنرهاي سوپاپ كدام گزينه است؟

الف- فنر مي شكند.

ب- سوپاپ بي مورد بازوبسته مي شود.

ج- قدرت موتور كم مي شود.

د- همه موارد

25- علت تشكيل اسيد سولفورو و خورده شدن سوپاپ ها كدام است؟

الف- عدم تخليه گازهاي زير پيستون و تركيب با هواي مرطوب و بخار روغن

ب- تركيب روغن و هواي مرطوب

گوگرد موجود در بنزين

د- اكسيد گوگرد در بخارآب

26- دليل افزايش تنش در فنر سوپاپ كدام است؟

الف- بالا رفتن دور موتور

ب- ايجاد ارتعاش در سرعت هاي بحراني

ج- استفاده از كلاهك اصطكاكي 

د- ايجاد ترك در سطوح فنر

27- از نظر تئوري علت افزايش ناگهاني فشار در كورس قدرت كدام است؟

الف- احتراق گاز در حجم ثابت

ب- انفجار گاز

ج- فشار تراكم

د- حرارت

28- زمانهاي موتور بترتيب كدامند؟

الف- تنفس، كار، تراكم، تخليه

ب- كار، تنفس، تراكم، تخليه

ج- كار، تراكم، تنفس، تخليه

د- تنفس، تراكم، كار، تخليه

29- فشار تراكم در انتهاي زمان تراكم در حدود چند اتمسفر است؟

الف- 18- 12

ب- 12- 4

ج- 10- 8

د- 10- 5

30- وقتي سيلندر چهارم در حال انفجار است، سيلندر دوم كدام تحول را انجام مي دهد؟

الف- تخليه

ب- تراكم

ج- كار

د- مكش

31- علل كاهش گشتاور موتور در دورهاي بالا كدام است؟

الف- افزايش راندمان حجمي

ب- افزايش راندمان حجمي و اصطكاك

ج- كاهش راندمان حجمي و افزايش اصطكاك

د- افزايش راندمان حجمي و كاهش اصطكاك

 

 

n

سوالات درس:   مولد قدرت                 رشته: مکانیک               پایه: سوم                 آموزشگاه   هنرستان کاردانش امیر کبیر  شهرستان   اندیمشک                                                                                               در دي ماه سال تحصیلی 86-1387                                                                        تاریخ برگذاری،ساعت: 10 صبح                                      مورخه      /10/1386                                  مدت60 دقیقه

32- حرارت ناشي از سوختن هيدروكربن ها چند درجه سانتيگراد است؟

الف-  700 درجه

ب- 1400 درجه

ج- 800 درجه

د- 1600 درجه

33- فشار در كدام زمان از بقيه زمانها بيشتر است؟

الف- مكش

ب- تراكم

ج- تخليه

د- قدرت

34- كدام عوامل زير در اندازه فشار نهايي گاز در پايان كورس تراكم بستگي دارد؟

الف- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ب- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حرارتي موتور

ج- حجم كل سيلندر- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

د- حجم محفظه احتراق- فضاي اتاق احتراق- درجه حرارت موتور- فشار هوا- راندمان حجمي موتور

35- فشار احتراق در زمان قدرت به چند اتمسفر مي رسد؟

الف- 30 اتمسفر

ب- 35 اتمسفر

ج- 40 اتمسفر

د- 45  اتمسفر

36- سوختن گاز متراكم شده در سيلندرموتور چند ثانيه طول مي كشد؟

الف- 001/0

ب- 002/0

ج- 003/0

د- 004/0

37- در طراحي تايمينگ سوپاپهاي موتور بيشترين فرصت به كدام زمان ها داده مي شود؟

الف- تراكم و تخليه

ب- مكش و قدرت

ج- مكش و تخليه

د- مكش و تراكم

38- دليل انفجار ضربه اي سوخت در موتورهاي بنزيني كدام است؟

الف- افزايش اكتان بنزين

ب- كاهش فضاي اتاق احتراق

ج- كمبود اكتان بنزين

د- نسبت تراكم

39- آوانس سوپاپ گاز و ريتارد سوپاپ دود بترتيب چند درجه است؟

الف-  7 و 9 درجه

ب-  9 و 7 درجه

ج-  45 و 50 درجه

د-  50 و 45 درجه

40- در اتاق احتراق نيمكره اي از چه سوپاپ هايي استفاده مي شود؟

الف- سوپاپ هاي كوچك

ب- سوپاپ هاي متوسط

ج- سوپاپ هاي بزرگ

د- سوپاپ هاي معمولي

 

 

مهم اين نيست که ما در کجا قرار گرفته ايم. مهم اين است که ما در چه جهتي حرکت مي کنيم.

« آلبرت انيشتين »

 

 

 

 

 


n

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مشخصات امتحان

 

 

راهنمای تصحیح

 

درس:          مولد قدرت

رشته:               مکانیک

پایه:                  سوم

تاریخ امتحان:    /  10    / 1386

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

@

 

 

21

 

 

@

 

2

 

 

@

 

22

 

 

 

@

3

 

@

 

 

23

 

 

@

 

4

 

 

@

 

24

 

 

 

@

5

 

 

@

 

25

@

 

 

 

6

 

@

 

 

26

 

@

 

 

7

 

@

 

 

27

@

 

 

 

8

 

 

@

 

28

 

 

 

@

9

 

 

@

 

29

@

 

 

 

10

 

 

 

@

30

 

@

 

 

11

 

 

 

@

31

 

 

@

 

12

@

 

 

 

32

@

 

 

 

13

 

 

 

@

33

 

 

 

@

14

 

 

 

@

34

 

 

@

 

15

@

 

 

 

35

 

 

@

 

16

 

 

 

@

36

 

 

@

 

17

 

 

@

 

37

 

 

@

 

18

 

@

 

 

38

 

 

@

 

19

@

 

 

 

39

@

 

 

 

20

 

@

 

 

40

 

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:32  توسط مهندس سیاوش کرمی  |